Not 31 – Finansiell riskhantering

BE Group exponeras för ett flertal finansiella risker i sin verksamhet. Hanteringen av dessa risker regleras av koncernens finanspolicy. Finanspolicyn fastställs av styrelsen och är ett ramverk för hur BE Group skall hantera verksamhetens finansiella risker. BE Group har en centraliserad finansfunktion vars ansvar är att identifiera och att hantera de finansiella riskerna enligt fastställd policy.

Finansfunktionen rapporterar till BE Groups verkställande direktör.

BE Groups operativa verksamhet ger upphov till ett antal finansiella risker. Dessa utgörs av marknadsrisk (valuta- och ränterisk), refinansieringsrisk (likviditetsrisk) samt kreditrisk. De mål som fastställts i finanspolicyn framgår under respektive rubrik nedan.

Marknadsrisk

Marknadsrisk är risken att förändringar i marknadspriser såsom valutor och räntor påverkar koncernens resultat eller finansiella ställning.

Valutarisk

BE Group är genom sin internationella verksamhet exponerad för valutarisk genom valutakursförändringar. Koncernens valutaexponering omfattar både transaktionsexponering och omräkningsexponering.

Transaktionsexponering

Transaktionsexponering uppkommer genom att koncernen gör inköp i en valuta och säljer i annan valuta, vilket innebär att transaktionsexponeringen är hänförlig till kundfordringar och leverantörsskulder. Koncernens inköp görs huvudsakligen i svenska kronor och euro medan försäljning görs i lokal valuta, vilket innebär att koncernens inköp i euro överstiger försäljningen. BE Groups mål är att minimera den kort- och långfristiga påverkan som förändringar i valutakurser har på bolagets resultat och eget kapital. Detta sker i första hand genom att matcha intäkter och kostnader i affärstransaktioner med andra valutor än svenska kronor. I de fall matchning inte kan uppnås använder koncernen i vissa fall sig av valutasäkring genom terminskontrakt. All valutasäkring sker genom koncernens centrala finansfunktion i moderbolaget. I samband med årsskiftet hade koncernen inga utestående terminskontrakt relaterade till transaktionsexponeringen.

BE Groups transaktionsexponering i euro har under 2016 uppgått till 43 MEUR (33), vilket utgör skillnaden mellan faktiska inköp och försäljning i euro. Den verkliga effekten av transaktionsexponeringen har under året påverkat rörelseresultatet med -2 MSEK (1). Baserat på 2016 års intäkter och kostnader i utländsk valuta bedöms en förändring med +/- 5 procent av den svenska kronan gentemot euron medföra en effekt om cirka +/- 2 MSEK på rörelseresultatet. På balansdagen hade koncernen rörelseskulder på netto 2 MEUR och finansiella skulder på 44 MEUR.

Nettotillgångarna fördelas per balansdagen på följande valutor:
Belopp MSEK
SEK 301 39 %
EUR 476 62 %
Övriga -6 -1 %
Summa 771 100 %

Omräkningsexponering

Vid omräkning av de utländska koncernbolagens nettotillgångar till svenska kronor uppstår en omräkningsdifferens vid valutakursförändringar, vilken påverkar koncernens egna kapital. Moderbolaget BE Group AB har upptagit lån i euro för att reducera omräkningsexponeringen från den finska och estniska verksamheten. I koncernredovisningen tillämpas säkringsredovisning enligt principerna för säkring av nettoinvestering i utländsk valuta. I moderbolaget har säkringsredovisning inte tillämpats. Omräkningsexponeringen för övriga länder har inte bedömts som väsentlig och har därför inte valutasäkrats.

Koncernens resultat påverkas av vilka valutakurser som används vid omräkningen av utländska enheters resultat. Baserat på 2016 års förhållanden bedöms en förstärkning av den svenska kronan med 5 procent gentemot euron medföra en effekt om cirka -3 MSEK på rörelseresultatet vid omräkning av utländska enheters resultat.

För hantering av säkringsredovisning för nettoinvesteringar se vidare under Redovisningsprinciper.

Ränterisk

Ränterisken är hänförlig till förändringar i marknadsräntor och deras påverkan på koncernens låneportfölj. Koncernens räntebärande skulder löper huvudsakligen med rörlig ränta eller med kort räntebindningstid.

I enlighet med finanspolicyn arbetar man inom BE Group för att minimera effekten på koncernens resultat före skatt föranledd av marknadsräntornas rörelse. Koncernens mål är att den genomsnittliga räntebindningstiden skall vara mellan en till tolv månader. Under året har räntebindningstiden hållits kort och uppgick per balansdagen till cirka 3 månader (3 månader).

Vid utgången av året uppgick den totala räntebärande låneskulden till 590 (642) MSEK. De räntebärande tillgångarna i form av kassa/bank uppgick till 27 (33) MSEK.

Koncernens finansnetto påverkas, vid en ränteförändring om en procent, med cirka +/- 5 MSEK och koncernens egna kapital med cirka +/- 4 MSEK. Känslighetsanalysen har gjorts baserat på aktuell nettoskuld vid periodens slut.

I tabellen nedan framgår koncernens utestående räntebärande skulder per den 31 december 2015 och 2016.

Lånevillkor, effektiv ränta, förfallostruktur/räntebindning och verkligt värde
Nominellt belopp i originalvaluta Redovisat värde (MSEK) Räntebindning antal dagar Förfall
(MSEK) 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Finansiell lease SEK MSEK 10 13 10 13 2017-2019 2016-2019
Finansiell lease EUR MEUR 1 1 10 13 2017 2016-2017
upplupen ränta
Total finansiell leasing skuld 20 26
Varav kortfristig skuld 7 7
Factoring PLN MPLN 0 1 1 2 2017 2016
upplupen ränta
Total factoring skuld 1 2
Varav kortfristig skuld 1 2
Banklån CZK MCZK 58 100 21 34 2017 2016
upplupen ränta
Summa externa banklån i dotterbolag 21 34
Varav kortfristig skuld 21 34
Moderbolag 1)
Banklån SEK MSEK 139 190 138 187 90 90 2018 2018
Banklån EUR MEUR 43 43 411 393 90 90 2018 2018
upplupen ränta
Räntebärande skulder totalt, moderbolag 549 580
Varav kortfristig skuld 34 34
Räntebärande skulder totalt, koncern 590 642
Varav kortfristig skuld 63 77

1) Moderbolaget har förutom de externa räntebärande skulderna koncerninterna skulder uppgående till 10 MEUR (5). Redovisat värde uppgår till 100 MSEK (50). Skulderna förfaller 2017-12-31 och löper med räntor baserade på 3 månaders EURIBOR. Per balansdagen finns ingen upplupen ränta. Utöver dessa skulder har moderbolaget också räntebärande skulder som är relaterade till den koncerninterna cashpoolen och som per balansdagen uppgår till 58 MSEK (43). Räntan i cashpoolen är baserad på STIBOR T/N.

Redovisade belopp för räntebärande skulder utgör en god approximation av dess verkliga värde.

Refinansieringsrisk (likviditetsrisk)

BE Group är nettolåntagare och en refinansieringsrisk uppkommer i samband med förlängning av befintliga lån och upptagande av nya lån. Tillgången på extern finansiering, som påverkas av faktorer som till exempel den allmänna utvecklingen på kapital- och kreditmarknader samt låntagarens kreditvärdighet och kreditkapacitet, kan begränsas och det kan finnas oförutsedda händelser och kostnader förknippade med detta. Enligt finanspolicyn ska upplåningsstrategin inriktas på att säkerställa koncernens upplåningsbehov både vad avser det långsiktiga finansieringsbehovet och dagliga betalningsåtaganden. BE Group arbetar för att skapa en tillfredställande betalningsberedskap genom outnyttjade kreditfaciliteter samt aktiv styrning av rörelsekapitalet som är den väsentligaste posten som påverkar koncernens likviditetsutrymme.

Löptidsanalys finansiella skulder
Finansiella skulder
2016 2015
Förfaller inom 90 dagar 445 442
Förfaller inom 91-180 dagar 6 8
Förfaller inom 181-365 dagar 29 31
Förfaller inom 1-5 år 528 648
Förfaller efter 5 år 0 0
Total 1 008 1 129

För finansiella skulder återges i tabellen ovan en löptidsanalys som utvisar odiskonterade framtida kassaflöden. BE Group har en checkräkningskredit om 100 MSEK, varav 0 MSEK utnyttjades per 31 december 2016, se not 27. Av de finansiella skulder som förfaller till betalning inom 1-5 år härrör sig största delen till moderbolagets kreditfacilitet med förfall 2018. BE Group har inga finansiella skulder som är derivat.

Finansieringsavtal

Nuvarande finansieringsavtal med Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken tecknades 2015 och har en löptid på 3 år. De nyckeltal som mäts är nettoskuldsättningsgrad och ränteteckningsgrad. Kovenanterna mäts kvartalsvis och räntetäckningsgraden baseras på utvecklingen under den senaste 12 månadersperioden. Dessutom finns det begränsningar för koncernen gällande investeringar under avtalets löptid. På balansdagen hade koncernen outnyttjade kredifaciliteter om 299 MSEK (inklusive checkräkningskredit).

Kreditrisk

BE Group tillämpar en affärsmässig bedömning vid ingående av nya och förlängning av befintliga affärsrelationer.

Risken för att betalning inte erhålls för kundfordringar utgör en kundkreditrisk. För att begränsa denna risk använder sig BE Group av kreditpolicys som begränsar utestående belopp och kredittid för olika kunder. Inom affärsområdena Sverige och Finland bidrar korta kredittider och frånvaron av riskkoncentrationer mot enskilda kunder och specifika branscher till att kreditrisken minskas.

Riskspridningen i kundstocken är tillfredsställande då ingen enskild kund svarade för mer än 5 procent (5) av försäljningen 201. De tio största kunderna svarade tillsammans för cirka 13 procent (12) av omsättningen.

Avsättning för kreditförluster har bedömts på individuell basis. Totala kostnaden för osäkra kundfordringar uppgick 2016 till 10 MSEK och per 31 december 2016 uppgår avsättning för osäkra fordringar till 16 MSEK (23) motsvarande 4 procent (6) av bruttot av totala kundfordringar.

Kreditexponering uppstår vid placering av likvida medel, men även i samband med handel av derivatinstrument. Risken för att en motpart inte fullgör sin förpliktelse begränsas genom val av kreditvärdiga motparter samt begränsning av engagemang per motpart.

Koncernens kreditexponering uppgår i allt väsentligt till det bokförda värdet för respektive klass av finansiella instrument.

Kundfordringar Brutto Nedskrivning Netto
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Ej förfallna 390 336 -2 388 336
Förfallna ej nedskrivna
< 30 dagar 43 52 43 52
30-90 dagar 8 8 8 8
>90 dagar 2 12 2 12
Summa 53 72 53 72
Förfallna och nedskrivna kundfordringar
< 30 dagar 0 0 0 0 0 0
30-90 dagar 0 1 0 0 0 1
>90 dagar 14 23 -14 -23 0 0
Summa 14 24 -14 -23 0 1
Totalt 457 432 -16 -23 441 409
Avsättning för osäkra fordringar 2016 2015
Avsättning vid årets början 23 28
Reservering för befarade förluster 2 1
Återföring av reserv 2 -1
Konstaterade förluster -12 -4
Valutakursdifferenser 1 -1
Avsättning vid årets slut 16 23

Värdering av finansiella tillgångar och skulder

Verkligt värde överensstämmer i allt väsentligt med redovisat värde i balansräkningen avseende finansiella tillgångar och skulder. De sammanlagda redovisade värdena och verkligt värde per klass framgår av tabellen nedan:

Grupp Värderingskategori
A Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via periodens resultat
B Investeringar som hålls till förfall
C Lånefordringar och kundfordringar
D Finansiella tillgångar som kan säljas
E Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Redovisat värde enligt balansräkning Varav finansiella instrument som omfattas av upplysningskraven i IFRS 7 Grupp Summa redovisat värde Verkligt värde
2016 A B C D E
Tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 0 0 E/T
Långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Kundfordringar 442 442 442 442 442
Övriga fordringar 28 13 13 13 13
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 1 1 1 1
Kassa och bank 27 27 27 27 27
Skulder
Långfristiga räntebärande skulder 544 544 544 544 544
Kortfristiga räntebärande skulder 46 46 46 46 46
Leverantörsskulder 375 375 375 375 375
Övriga skulder 60 1 1 1 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 71 25 25 25 25
Redovisat värde enligt balansräkning Varav finansiella instrument som omfattas av upplysningskraven i IFRS 7 Grupp Summa redovisat värde Verkligt värde
2015 A B C D E
Tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 0 0 E/T
Långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Kundfordringar 409 409 409 409 409
Övriga fordringar 32 27 27 27 27
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 2 2 2 2
Kassa och bank 33 33 33 33 33
Skulder
Långfristiga räntebärande skulder 565 565 565 565 566
Kortfristiga räntebärande skulder 77 77 77 77 77
Leverantörsskulder 353 353 353 353 353
Övriga skulder 67 1 1 1 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 73 28 28 28 28

Värdering av de finansiella tillgångarnas och skuldernas verkliga värden har utförts enligt nivå 2 såsom definierat enligt IFRS 7.27 A, förutom Likvida medel som är värderade enligt nivå 1. Koncernen äger dessutom aktier/andelar i onoterade bolag, vilka ingår i värderingskategorin ”Finansiella tillgångar som kan säljas”. Det föreligger svårigheter för att kunna beräkna ett verkligt värde på ett tillförlitligt sätt för dessa tillgångar. Dessa tillgångar redovisas därför till anskaffningsvärde.

Nedskrivningar

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna det redovisade värdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas. Med betydande avses en värdeförändring om 20 procent och med en utdragen minskning avses när värdeförändringens varaktighet överstiger 9 månader.

Risk management och försäkring

Ansvaret för risk management BE Group åligger koncernens gemensamma finansfunktion. Arbetet har som målsättning att minimera den totala kostnaden för koncernens skaderisker. Detta sker dels genom att kontinuerligt utveckla det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet i verksamheterna, dels genom en koncerngemensam försäkringslösning.