Not 33 – Viktiga uppskattningar och bedömningar

Vissa antaganden om framtiden och vissa uppskattningar och bedömningar per balansdagen har särskild betydelse för värderingen av tillgångarna och skulderna i balansräkningen. Företagsledningen bedömer att inga av de tillgångs- och skuldbelopp som redovisas är förknippade med en risk att behöva justeras i väsentlig grad under det nästkommande året.

Nedskrivning av goodwill

Värdet på redovisad goodwill prövas minst en gång per år avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Prövningen kräver en bedömning av nyttjandevärdet på den kassagenererande enhet, eller grupper av kassagenererande enheter, till vilken goodwillvärdet är hänförligt. Detta kräver i sin tur att de förväntade framtida kassaflödena från de kassagenererande enheterna uppskattas samt en relevant diskonteringsränta fastställs för beräkning av kassaflödenas nuvärde.

För en beskrivning av hur nedskrivningsprövningarna har genomförts och vilka antaganden som har gjorts hänvisas till not 13.

Finansiella och operationella leasingavtal

Leasingavtal på fastigheter utgör den största och väsentligaste delen av koncernens tecknade leasingavtal. Vid klassificering av avtalen har koncernen därför bedömt huruvida avtalen är att anse som finansiella eller operationella leasingavtal. Leasingavtalen innehåller ingen klausul om att äganderätten till fastigheterna kommer att övergå till bolaget vid avtalsperiodens utgång. Med anledning av att leasingavgiften som koncernen betalar till leasegivaren regelbundet justeras med indexuppräkningar för att motsvara en marknadshyresnivå och att koncernen inte står några risker för fastigheternas restvärde, har det bedömts att i stort sett alla ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med fastigheterna finns hos leasegivarna. Baserat på dessa kvalitativa faktorer har avtalen klassificerats som operationella leasingsavtal. Det finns dock ett avtal som klassificerats som finansiellt leasingavtal, vars redovisade värde på tillgångssidan uppgår till 3 MSEK per balansdagen.

Förutom ovanstående innehar koncernen ett antal finansiella leasingavtal hänförliga till leasing av maskiner och inventarier, vars redovisade värde per balansdagen uppgår till 17 MSEK.

För mer information om koncernens leasingavtal hänvisas till not 5, 15 samt 31.

Varulager

Anskaffningsvärdet på varulagret prövas vid varje bokslutstillfälle mot uppskattade och bedömda försäljningspriser. Företagsledningen bedömer att erforderliga nedskrivningar av anskaffningsvärdet har gjorts baserat på aktuell information och riskbedömning vid bokslutets upprättande.