Not 5 – Leasingavgifter avseende operationell leasing

Årets kostnader avseende operationell leasing i koncernen uppgår till 101 MSEK (99), varav 0 MSEK (0) avser moderbolaget.

Koncern Moderbolag
2016 2016
Leasingavgifter operationell leasing Minimi leaseavgifter Variabla avgifter Minimi leaseavgifter Variabla avgifter
Byggnader och mark 89
Övrigt 12 0 0
Total leasing avgift 101 0 0

 

Operationella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:

Koncern Moderbolag
Framtida minimileasingavgifters förfall 2016 2015 2016 2015
Inom ett år 98 92 0 0
Mellan ett och fem år 283 313 0 0
Senare än om fem år 347 391
Totalt 728 796 0 0

Väsentliga leasingavtal

Av koncernens operationella leasingavtal hänförs merparten till hyresavtal för de fastigheter där verksamheten bedrivs.