Not 6 – Resultat från andelar i koncernbolag

Moderbolag 2016 2015
Utdelning 14 24
Nedskrivning andelar i koncernbolag -35 -224
Nedskrivning räntebärande fordringar hos koncernbolag -2
Realisationsresultat vid avyttring/likvidation av koncernbolag
Totalt -21 -202