Not 7 – Övriga rörelseintäkter

Koncern 2016 2015
Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 0 0
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 0
Hyresintäkter 2 2
Intäkt Joint Venture 8 2
Övrigt 2 3
Totalt 12 7
Moderbolag 2016 2015
Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 0
Övrigt 1
Totalt 1