Not 9 – Finansiella intäkter

Koncern 2016 2015
Ränteintäkter, kreditinstitut 0 0
Ränteintäkter, övriga 0 0
Netto valutakursförändringar 0
Övrigt 3 3
Totalt 3
Moderbolag 2016 2015
Ränteintäkter, koncernbolag 21 23
Ränteintäkter, övriga 0 0
Netto valutakursförändringar 14
Totalt 21 37

Samtliga ränteintäkter är hänförliga till finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde.