Aktien

BE Group AB är noterat på NASDAQ Stockholm sedan slutet av 2006. Aktien kan enbart handlas
på denna marknadsplats. Bolaget har kortnamn BEGR och ingår i sektorn Basic Resources och ISIN-kod SE0008321921.

Den totala omsättningen av BE Group-aktier under 2017 var 7,7 miljoner aktier till ett sammanlagt värde av 420 MSEK, med en genomsnittlig omsättning om 30 492 aktier, eller 1,7 MSEK per handelsdag. Omsättningen motsvarade 0,01 procent av den totala omsättningen på NASDAQ Stockholm under 2017. På årets sista handelsdag den 29 december 2017 var börskursen för BE Groups aktie 50,00 SEK. Högsta betalkurs under 2017 var 69,75 SEK och årets lägsta betalkurs var 41,50 SEK. Börsvärdet vid årets slut uppgick till 650,5 MSEK.

Aktiekapital och rösträtt

Aktiekapitalet i BE Group uppgick den 29 december 2017 till 260,2 MSEK (260,2) fördelat på 13 010 124 aktier, vardera aktie med ett kvotvärde om 20,00 SEK. I enlighet med bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 150 000 000 SEK och högst 600 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Varje aktie berättigar till en röst och alla aktier är av samma slag.

Ägarförhållanden

Vid utgången av 2017 hade BE Group 5 903 aktieägare, att jämföra med 6 303 året innan. AB Traction och Catella småbolagsfond var de två största ägarna.

Övriga större ägare framgår av tabellen på sid 11. Andelen svenskt institutionellt ägande (juridiska personer) utgjorde vid årsskiftet totalt 64 procent och det utländska ägandet utgjorde 12 procent.

De fyra medlemmarna i koncernledningen hade vid årsskiftet ett sammanlagt innehav i BE Group om 61 700 aktier. Bolagets styrelseledamöter inklusive närstående ägde vid årsskiftet 2 646 228 aktier, varav 40 000 i kapitalförsäkring. BE Group AB ägde 26 920 egna aktier vid utgången av 2017.

Utdelningspolicy och utdelning

Koncernens utdelningspolicy innebär att BE Group över tiden ska dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelning ska ske med hänsyn taget till BE Groups finansiella ställning och framtidsutsikter. BE Group uppvisar ett kassaflöde efter investeringar om 100 MSEK (68) vilket resulterat i att bolagets nettoskuld minskat till 478 MSEK (562) och skuldsättningsgraden minskat från 73 procent till 60 procent. Ambitionen är att BE Group långsiktigt ska upparbeta en starkare balansräkning för att kunna tillvarata affärsmöjligheter och bli en ännu starkare motpart gentemot bolagets intressenter. Mot denna bakgrund och trots att efterfrågan bedöms vara fortsatt god på bolagets huvudmarknader, föreslås att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 (-).

Aktieägarkontakt

Ansvarig för aktieägarkontakter är CFO Daniel Fäldt. Bolagets pressmeddelanden distribueras genom Cision och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.begroup.com, i samband med att de offentliggörs. Information om BE Group-aktien uppdateras löpande på bolagets webbplats.

Data per aktie

SEK om inget annat anges 2017 2016
Resultat per aktie 1,87 -1,56
Resultat per aktie efter utspädning 1,87 -1,56
Eget kapital per aktie 61,77 59,41
Föreslagen utdelning per aktie
Börskurs 29 december, senaste betalkurs 50,00 41,70
Börsvärde 29 december, MSEK 650,5 542,5

Största aktieägare 29 december 2017

Aktieägare Antal aktier Kapital och röster (%)
AB Traction 2 585 946 19,9
Catella Småbolagsfond 1 136 904 8,7
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 883 885 6,8
The Pure Circle AB 642 285 4,9
Swedbank Robur Sverigefond Mega 614 789 4,7
Swedbank Robur Sverigefond 316 548 2,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 241 407 1,9
Nordea Livförsäkring Sverige AB 230 776 1,8
CBNY-Norges Bank 190 114 1,5
Swedbank Försäkring AB 172 136 1,3
Summa 10 största ägarna 7 014 790 53,9
BE Groups innehav av egna aktier 26 920 0,2
Övriga aktieägare 5 968 414 45,9
Totalt antal 13 010 124 100,0

Aktieägarstruktur 29 december 2017

Innehav Antal ägare Antal aktier Kapital och röster (%)
1 – 500 4 728 461 271 3,6
501 – 1 000 472 354 488 2,7
1 001 – 2 000 299 440 246 3,4
2 001 – 5 000 229 719 393 5,5
5 001 – 10 000 75 532 476 4,1
10 001 – 20 000 44 617 680 4,8
20 001 – 50 000 27 846 071 6,5
50 001 – 100 000 13 1 054 413 8,1
100 001 – 500 000 11 1 800 176 13,8
500 001 – 1 000 000 3 2 457 507 18,9
1 000 001 – 5 000 000 2 3 726 403 28,6
Summa 5 903 13 010 124 100,0

Aktieägande per land 29 december 2017

Sverige 87,8%
USA 3,0%
Luxemburg 3,0%
Finland 1,4%
Isle of man 1,2%
Övriga 3,6%
Summa 100%

Ägarkategori 29 december 2017

Övriga svenska juridiska personer 32,0%
Svenska fysiska personer 23,8%
Fondbolag 16,8%
Utländskt ägande 12,1%
Försäkringsbolag och pensionsinstitut 11,3%
Pensionsstiftelser 2,5%
Ej kategoriserade juridiska personer 1,5%
Summa 100%

Aktiekursens utveckling januari 2015 – december 2017

ISIN kod SE0001852211 Kortnamn på NASDAQ Stockholm: BEGR Källa: SIX Telekurs