Året i korthet

2017

Nettoomsättning, msek

4 348 (3 870)

Underliggande Rörelseresultat, MSEK 1)

82 (33)

Q1

Nettoomsättning, msek

 

1 138 (978)

Underliggande Rörelseresultat, MSEK 1)

30 (9)

Viktiga händelser

 • Ökande priser och underliggande marginalförbättringar.
 • Successivt stigande priser gav lagervinster på 16 MSEK (-9).
 • Tonnagetillväxt i affärsområde Sverige & Polen med 7% och i affärsområde Finland & Baltikum med 11%.
 • Löpande verksamheten genererade ett positivt kassaflöde på 37 MSEK (51).
 • Daniel Fäldt tillträdde som CFO.

Q2

Nettoomsättning, msek

 

1 147 (1 047)

Underliggande Rörelseresultat, MSEK 1)

21 (21)

Viktiga händelser

 • Stigande priser gav lagervinster på 8 MSEK (10).
 • Löpande verksamheten genererade ett kassaflöde på -49 MSEK (36), vilket till största delen berodde på högre varulager och kundfordringar till följd av stålprisökningar.
 • Försäljningen av en fastighet i Ostrava slutfördes och likvidationen av bolaget i Slovakien pågår.
 • Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster på -42 MSEK relaterade till BE Group Produktion Eskilstuna, Lecor stålteknik och ArcelorMittal BE Group SSC AB.

Q3

Nettoomsättning, msek

 

968 (892)

Underliggande Rörelseresultat, MSEK 1)

22 (10)

Viktiga händelser

 • Kraftigt förbättrat underliggande rörelseresultat.
 • Prisökningen på stål planade ut och medförde lagerförluster på -3 MSEK.
 • Avvecklingen av verksamheten i Eskilstuna blev i allt väsentligt genomförd.

Q4

Nettoomsättning, msek

 

1 095 (953)

Underliggande Rörelseresultat, MSEK 1)

9 (-7)

Viktiga händelser

 • Högre efterfrågan på våra huvudmarknader och högre prisnivåer bidrog till den positiva utvecklingen.
 • Tonnagetillväxt på 11% i affärsområde Sverige & Polen medan affärsområde Finland & Baltikum var i linje med föregående år.
 • Distributionsenheterna gick allt bättre men också produktionsenheterna, främst i Norrköping, utvecklades starkt.
 • Uppåtgående pristrend ledde till lagervinster på 6 MSEK (11).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 MSEK (3).

1) Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster (se not 7 och 8) och justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag för vinster och tillägg vid förluster).

Nyckeltal 2017 2016
Tonnage, tusental 363 374
Nettoomsättning, MSEK 4 348 3 870
Rörelseresultat, MSEK 57 16
Rörelsemarginal, % 1,3 0,4
Underliggande rörelseresultat 1) 82 33
Resultat efter skatt, MSEK 24 -20
Resultat per aktie, SEK 1,87 -1,56
Avkastning på sysselsatt kapital, % 4,2 1,2
Nettoskuldsättningsgrad, % 1) 60 73
Kassaflöde från löpande verksamheten, MSEK 95 78
Medeltal anställda 700 739

 1) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal som finns att läsa mer om under flikarna alternativa nyckeltal och finansiella definitioner.

Försäljning per produktområde
(föregående år)