Finansiella mål och utfall

Intjäningen i BE Group ska användas för att utveckla verksamheten och generera avkastning till ägarna. Styrelsen i BE Group har därför fastställt tre finansiella mål som ska uppnås för att intjäningen ska betraktas som tillräcklig. Över tiden kan måluppfyllelsen variera beroende på olika faser i bolagets utveckling samt aktuellt konjunkturläge. Under ett flertal år, fram till 2016, har efterfrågan varit relativt svag och prisnivån har successivt sjunkit. Marknaden har dock, under slutet av 2016 och 2017 återhämtat sig starkt gällande både efterfrågan och prisnivå.

Försäljningsmässigt växa mer än marknaden

BE Groups tillväxt mäts som utlevererade ton på de svenska, finska och baltiska marknaderna jämfört med marknadens tillväxt av utlevererat ton på dessa marknader.

Uppnå minst 5 procent i vinstmarginal

Vinstmarginal definieras som underliggande EBIT-marginal under de tolv senaste månaderna.

Uppnå minst 15 procent i avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital definieras som operativt resultat de senaste tolv månaderna dividerat med det genomsnittliga sysselsatta kapitalet (eget kapital och räntebärande skulder).

Mål 1: Tillväxt

För att mäta tillväxten på BE Groups marknader används den marknadsstatistik som bolaget tar del av för distributionsmarknaderna i Sverige och Finland. Genom att jämföra tonnagetillväxten år mot år i denna data uppskattas tillväxten på marknaden. BE Groups tillväxt mäts som utlevererade ton på de svenska, finska och baltiska marknaderna. För Sverige inkluderas utleveranser för det samägda bolaget ArcelorMittal BE Group SSC. Målet är att växa mer än marknaden.

Utfall

Marknaden bedöms ha växt med 4,0 procent (5,8) under 2017 jämfört med 2016. BE Group har haft en tillväxt på 3,1 procent (3,3) och därmed inte uppfyllt målet för 2017. Ledningen för BE Group bedömer att fokuseringen på marginal framför volym som bolaget haft under året är den viktigaste faktorn och att tillväxten på över 3 procent därför är tillfredsställande.

Tillväxt större än marknaden

Mål 2: Vinstmarginal

Vinstmarginal definieras som underliggande rörelsemarginal (uEBIT%) under de tolv senaste månaderna. Målnivån är satt till minst 5 procent mätt över en längre tidsperiod. Detta motsvarar vid nuvarande omsättning 210-220 MSEK i underliggande rörelseresultat (uEBIT). Det underliggande rörelseresultatet, det vill säga rörelseresultatet exklusive påverkan av lagervinster eller –förluster samt jämförelsestörande poster, används för att sätta fokus på hur den operativa verksamheten presterar och utvecklas.

Utfall

Den underliggande vinstmarginalen uppgick till 1,9 procent (0,9) för 2017. Under de senaste fem åren har vinstmarginalen varit låg, och trots en tydlig förbättring 2017 jämfört med 2016 så är det fortsatt långt kvar till målet. Under 2017 har ett antal aktiviteter genomförts som kommer bidra positivt till utvecklingen framåt. Årets resultat har också belastats av särskilt svagt resultat i två av koncernens verksamheter. Åtgärder, däribland avvecklingen av enheten i Eskilstuna, har vidtagits under året men dessa har ännu inte fått full effekt.

Underliggande vinstmarginal >5%

Mål 3: Avkastning

Som mått på avkastning används avkastning på sysselsatt kapital, vilket definieras som operativt resultat de senaste tolv månaderna dividerat med det genomsnittliga sysselsatta kapitalet (eget kapital och räntebärande skulder). Målnivån är satt till minst 15 procent med hänsyn taget till rådande kapitalstruktur och ränteläge. Måttet räknas utifrån redovisat rörelseresultat, det vill säga inklusive lagervinster och –förluster samt poster av engångskaraktär, för att sätta fokus på verklig avkastning till ägarna.

Utfall

Avkastningen på sysselsatt kapital har ökat till 4,2 procent (1,2) under året. Orsaken är främst att rörelseresultatet förbättrats. I diagrammet visas även en justerad avkastning där jämförelsestörande poster exkluderats. Räknat på detta vis förbättras avkastningen till 7,9 procent (4,4).

Avkastning på sysselsatt kapital >15%