Marknaden för stålservicebolag

BE Group och övriga ståldistributörer fyller en viktig funktion i värdekedjan. De överbryggar det gap som finns mellan stålproducenternas leveransförmåga och stålkonsumenternas behov. De enskilda stålproducenterna levererar ett begränsat urval av produkter, ofta i stora kvantiteter och med relativt långa ledtider. Många stålkonsumenter vill däremot ha en samlad leverans av flera olika produkter, i mindre kvantiteter och med kort leveranstid. Då sker inköpen vanligtvis genom stålservicebolag, där BE Group är en av de ledande producentoberoende leverantörerna.

Vägen till marknaden – från producent till kund

Kedjan från stålets tillverkning till den slutgiltiga användningen hos stålköparen sker i huvudsak på två sätt. Antingen levereras tonnaget direkt från stålverken till kunderna eller så levereras det via distributörer och stålservicecenter, det vill säga BE Groups marknad.

Stålverken säljer oftast direkt till kunder som förbrukar stora volymer stål, exempelvis inom varvs- och fordonsindustrin. Direkta leveranser är vanligare inom segmentet platta produkter, där volymerna oftast är stora och behovet av vidareförädling före leverans är lägre.

Inköpen via distributörer och stålservicecenters fyller ett viktigt behov hos kunderna genom att kunna erbjuda samlad leverans av flera olika produkter i mindre kvantiteter med kort leveranstid. Materialet levereras allt oftare i vidareförädlat skick.

Från producent till kund

Kedjan från tillverkning av stålet till den slutliga användningen hos köparen kan förenklat se ut på två olika sätt.

Konkurrenter

BE Group är en av marknadens ledande aktörer både i Sverige och Finland. En betydande konkurrent på dessa marknader är Tibnor. Andra konkurrenter är exempelvis Stena Stål i Sverige samt Kontino och Flinkenberg i Finland.

Belopp i MSEK
Bolag Omsättning Förändring 2016/2017 Rörelseresultat Rörelsemarginal
BE Group 4 348 +12% 57 1,3%
Tibnorkoncernen 7 821 +14% 252 3,2%
Stena Stål 1) 2 189 +35% 93 4,2%

1) Uppgifter avser räkenskapsåret september 2016 till augusti 2017.

Stålmarknaden

Eurofer gör i sin ”Economic and Steel Market Outlook 2018-2019” från den 1 februari 2018 bedömningen att det ser fortsatt positivt ut för stålkonsumtionen inom EU och att efterfrågan av färdigbearbetade stålprodukter inom kommer att öka med 1,9 procent från 160 miljoner ton under 2017 till 163 miljoner ton 2018.

Enligt Eurometal ”Economic and Steel Market Outlook” från februari 2018 var 2017 ett starkt år för stålindustrin i EU och utsikterna för 2018 är positiva även om aktiviteten i stålindustrin mattas av och expansionen beräknas vara mer återhållsam framförallt på grund av avtagandet inom sektorn för rör och bilindustrin.

Tillväxtprognos per slutanvändare inom stål för EU 2012 2013 2014 2015 2016 E 2017 F 2018
Byggindustri -5,1% -2.9% +1,7% +1,6% +0,4% +4,3% +2,6%
Verkstadsindustri -0,5% -3,8% +1.5% +0,1% +0,7% +4,9% +3,1%
Fordonsindustri -4,6% +1,0% +4,9% +7,5% +5,2% +3,7% +1,7%
Vitvaruindustri -1,3% +0,2% -0,3% +4,3% +1,5% +3,7% +2,7%
Övriga metallvaror -2,7% -0,3% +2,5% +2,2% +2,4% +5,0% +2,9%