”Fortsatta förbättringsåtgärder stärker BE Group”

Viktiga framsteg för ett starkt och lönsamt BE Group

När vi summerar 2017, kan vi konstatera att arbetet med att utveckla BE Group till ett långsiktigt lönsamt och framgångsrikt företag tagit ett stort steg i rätt riktning. Vi har under året fortsatt avvecklingen av olönsamma enheter och organisationen som nu är fokuserad på Distribution respektive Produktion har strukturerat och målinriktat arbetat vidare med att utveckla verksamheten. Vår strategi att fokusera på våra huvudmarknader Sverige och Finland har också gynnats av en god efterfrågan inom våra största segment bygg- och tillverkningsindustri. En mer balanserad marknad gällande tillgång och efterfrågan har skapat en mer hållbar prisnivå som också gynnat bolaget positivt.

I utvecklingen av bolaget har det varit viktigt att bevara det kundfokus som alltid varit en del av BE Groups DNA. Vi har fortsatt arbetet med att förbättra erbjudandet till våra kundsegment och effektiviserat våra processer i vår strävan efter att vara det mest professionella, respekterade och framgångsrika stålserviceföretaget på våra marknader. Några strategiska fokusområden i denna resa är bland annat vårt inköpsarbete, lagerstyrning och digitalisering. Vi har också byggt vidare på organisationen och jag kan idag stolt säga att vi nu har en god blandning av erfarenhet, kompetens och nytänkande.

Som ett resultat av detta kan vi lägga bolagets mest lönsamma år sedan 2008 bakom oss. Vi fortsätter den resa vi stakat ut för att uppnå vår vision och våra finansiella mål. Jag vill därför tacka våra kunder som ger oss förtroende varje dag samt tacka alla anställda för ert engagemang och stora vilja till att driva förändringsresan vidare.

Starkare resultat och kassaflöde

BE Groups omsättning under 2017 ökade med 12 procent. Tonnaget på våra huvudmarknader, Sverige och Finland, ökade sammantaget med 4 procent. Det underliggande rörelseresultatet ökade med över 148 procent, vilket visar att våra åtgärder för förbättrad lönsamhet fortsätter ge resultat. Även kassaflödet utvecklades positivt, beroende på ett väsentligt bättre rörelseresultat och minskad kapitalbindning. Med det förbättrade kassaflödet kunde vi fortsätta minska nettoskulden. Sammantaget har BE Group en god finansiell ställning med minskande nettoskuld och god likviditet.

Förbättrad lönsamhet för affärsområde Sverige & Polen

Omsättningen för affärsområde Sverige & Polen ökade med 15 procent under 2017 främst till följd av högre snittpriser på stål. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till 72 MSEK jämfört med 45 MSEK föregående år. Distributionsverksamheten förbättrar sitt resultat samtidigt som produktionsenheten i Norrköping går starkt vilket bidrog till att även det underliggande rörelseresultatet blev bättre än föregående år.

God utveckling för affärsområde Finland & Baltikum

Omsättningen för affärsområde Finland & Baltikum ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades med 35 procent till 89 MSEK (66). Utlevererat tonnage ökade med 4 procent under året och priset var stigande. I Finland utvecklades marknaden starkt, speciellt för byggindustrin och vårt kapacitetsutnyttjande ökade under första halvåret. I Baltikum var marknaden stabil och BE Group behöll sin position bland de många andra aktörerna.

Avveckling av olönsam verksamhet

Under året togs beslutet att avveckla vår produktionsenhet i Eskilstuna. Verksamheten hade under en längre period och trots omfattande förbättringsåtgärder, varit fortsatt olönsam. Berörd personal genomförde avvecklingen på ett föredömligt sätt och bidrog starkt till en framgångsrik process vilken gick bättre än ursprunglig plan. Således har en del av kvarstående reserver kunnat lösas upp.

Utsikter

Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara fortsatt god på bolagets huvudmarknader. Byggindustrin går fortsatt bra även om tillväxten verkar mattats av något. Inom tillverkningsindustrin spår flera av våra kunder en fortsatt tillväxt för 2018. Efterfrågan och den mer regionala stålmarknaden gör att stålpriserna den kommande perioden bedöms hålla sig i nivå med det fjärde kvartalet. Pågående förbättringsåtgärder tillsammans med genomförd avveckling av olönsam verksamhet fortsätter stärka koncernens lönsamhet.

Signatur_Anders-Martinsson_2

Anders Martinsson
VD och koncernchef