Alternativa nyckeltal

Koncernen har ett antal alternativa nyckeltal i sin rapport.

De alternativa nyckeltalen som BE Group anser väsentliga är följande:

Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 2017 2016
Rörelseresultat 57 16
Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) -27 -28
Justering för jämförelsestörande poster 52 45
Koncernen 82 33
Nettoskuld 2017 2016
Långfristiga räntebärande skulder 519 527
Kortfristiga räntebärande skulder 20 63
Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0
Avdrag likvida medel -61 -27
Avrundning -1
Koncernen 478 562

Nettoskuldsättningsgraden beräknas som nettoskuld dividerat med eget kapital.

Rörelsekapital 2017 2016
Varulager 599 527
Kundfordringar 489 442
Övriga rörelsefordringar 35 49
Avdrag leverantörsskulder -479 -375
Avdrag övriga kortfristiga skulder -152 -136
Avrundning -1
Koncernen 492 506

Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Sysselsatt kapital 2017 2016
Eget kapital 802 771
Långfristiga räntebärande skulder 519 527
Kortfristiga räntebärande skulder 20 63
Koncernen 1 341 1 361

Genomsnittligt sysselsatt kapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.