Årsstämma

Årsstämman äger rum torsdagen den 26 april 2018 kl. 15.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Anmälan

Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare, som:

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget fredag den 20 april 2018,
  • dels senast fredag den 20 april 2018, gärna före kl. 12.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i årsstämman.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 42 00 eller på bolagets hemsida, www.begroup.com. Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group AB, Box 225, 201 22 Malmö, senast onsdag den 25 april 2018.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredag den 20 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.begroup.com. Även annonser har publicerats, i Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, om att kallelse har skett.