Balansräkning – koncern

Belopp i MSEK Not 2017 2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 13 552 562
Övriga immateriella tillgångar 14 11 18
563 580
Materiella anläggningstillgångar 15 115 156
115 156
Andelar i joint venture 17 117 87
117 87
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 0 0
Långfristiga fordringar 0 0
0 0
Uppskjuten skattefordran 25 56 51
56 51
Summa anläggningstillgångar 851 874
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror 20 599 527
599 527
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 489 442
Skattefordringar 6 4
Övriga fordringar 14 30
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 15 15
524 491
Likvida medel
Kassa och bank 61 27
61 27
Tillgångar som innehas för försäljning 0 0
0 0
Summa omsättningstillgångar 1 184 1 045
SUMMA TILLGÅNGAR 2 035 1 919
Belopp i MSEK Not 2017 2016
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22
Aktiekapital 260 260
Övrigt tillskjutet kapital 251 251
Omräkningsreserv 31 24
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 260 236
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 802 771
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 519 527
Avsättningar 23 0 0
Uppskjuten skatteskuld 25 43 43
Summa långfristiga skulder 562 570
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 26, 27, 31 20 63
Leverantörsskulder 479 375
Skatteskulder 0 4
Övriga skulder 70 61
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 82 71
Avsättningar 23 20 4
Summa kortfristiga skulder 671 578
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 035 1 919