Förändringar i eget kapital – koncern

Belopp i MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserat resultat Summa eget kapital
2016
Ingående eget kapital 1 januari 2016 260 251 18 256 785
Årets resultat -20 -20
Övrigt totalresultat 6 6
Årets totalresultat 6 -20 -14
Utgående eget kapital 31 december 2016 260 251 24 236 771
2017
Ingående eget kapital 1 januari 2017 260 251 24 236 771
Årets resultat 24 24
Övrigt totalresultat 7 0 7
Årets totalresultat 7 24 31
Utgående eget kapital 31 december 2017 260 251 31 260 802

Sammanläggning av aktier 2016

Årsstämman 2016 beslutade om sammanläggning av bolagets aktier (omvänd aktiesplit), varvid 20 befintliga aktier lades samman till en ny aktie (sammanläggning 1:20). Efter sammanläggningen uppgår det totala antalet aktier till 13 010 124 st.