Kassaflödesanalys – koncern

Belopp i MSEK Not 2017 2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 57 16
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 29 63 60
Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -21 -23
Betald/erhållen skatt -19 -9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 80 44
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -75 37
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -25 -7
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 115 4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 95 78
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 14 0 -2
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 -22 -8
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 27
Investeringar i finansiella tillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 -10
Kassaflöde efter investeringar   100 68
Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder -69 -74
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -69 -74
Årets kassaflöde   31 -6
Likvida medel vid årets början   27 33
Kursdifferens i likvida medel   3 0
Likvida medel vid årets slut 61 27