Resultaträkning – koncern

Belopp i MSEK Not 2017 2016
Nettoomsättning 1 4 348 3 870
Kostnad för sålda varor 2 -3 729 -3 309
Bruttoresultat 619 561
Försäljningskostnader 2 -395 -395
Administrationskostnader 2 -123 -111
Andelar i joint ventures resultat 17 11 8
Övriga rörelseintäkter 7 24 4
Övriga rörelsekostnader 2, 8 -79 -51
Rörelseresultat 3, 4, 5, 14, 15 57 16
Finansiella intäkter 9 3 3
Finansiella kostnader 10 -26 -30
Resultat före skatt 34 -11
Skatt 11 -10 -9
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 12 24 -20
Resultat per aktie före utspädning 12 1,87 -1,56
Resultat per aktie efter utspädning 12 1,87 -1,56
Koncernens nettoomsättning
MSEK
Koncernens rörelseresultat (EBIT)
MSEK