Rapport över koncernens totalresultat

Belopp i MSEK 2017 2016
Årets resultat 24 -20
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 16 20
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -12 -18
Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat 3 4
Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Summa övrigt totalresultat 7 6
Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 31 -14