Balansräkning – moderbolag

Belopp MSEK Not 2017 2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 14 8 15
8 15
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 15 0 0
0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 16 876 948
Räntebärande långfristiga fordringar hos koncernbolag 19 97 92
973 1 040
Uppskjuten skattefordran 25 43 44
Summa anläggningstillgångar 1 024 1 099
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Räntebärande kortfristiga fordringar hos koncernbolag 19 97 134
Fordringar hos koncernbolag 110 65
Skattefordringar 2 2
Övriga fordringar 3 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 1 5
213 206
Kassa och bank 44 9
44 9
Summa omsättningstillgångar 257 215
SUMMA TILLGÅNGAR 1 281 1 314
Belopp MSEK Not 2017 2016
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22
Bundet eget kapital
Aktiekapital 260 260
Reservfond 31 31
291 291
Fritt eget kapital
Överkursfond 240 240
Balanserad vinst 27 84
Årets resultat -1 -57
266 267
Summa eget kapital 557 558
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 512 515
Avsättningar 0  0
512 515
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 31 15 34
Kortfristiga räntebärande skulder till koncernbolag 128 192
Leverantörsskulder 2 6
Skulder till koncernbolag 59 3
Övriga skulder 1 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 7 5
Avsättningar 0 0
212 241
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 281 1 314