Förändringar i eget kapital – moderbolag

Belopp i MSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital
2016
Ingående eget kapital 1 januari 2016 260 31 240 308 -224 615
Överföring av föregående års resultat -224 224
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital -224 224
Årets resultat -57 -57
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat -57 -57
Utgående eget kapital 31 december 2016 260 31 240 84 -57 558
2017
Ingående eget kapital 1 januari 2017 260 31 240 84 -57 558
Överföring av föregående års resultat -57 57
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital -57 57
Årets resultat -1 -1
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat -1 -1
Utgående eget kapital 31 december 2017 260 31 240 27 -1 557

Sammanläggning av aktier 2016

Årsstämman 2016 beslutade om sammanläggning av bolagets aktier (omvänd aktiesplit), varvid 20 befintliga aktier lades samman till en ny aktie (sammanläggning 1:20). Efter sammanläggningen uppgick det totala antalet aktier till 13 010 124 st.