Kassaflödesanalys – moderbolag

Belopp i MSEK Not 2017 2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 38 -26
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 29 7 8
Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -5
Betald/erhållen skatt 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 40 -18
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -43 -7
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 21 12
Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 -13
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0
Utlåning till dotterbolag 4 16
Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 15
Finansieringsverksamheten
Nettoförändring av in-/utlåning cashpool 47 45
Upplåning från dotterbolag
Amortering av låneskulder -34 -51
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 -6
Årets kassaflöde 35 -4
Likvida medel vid årets början 9 13
Likvida medel vid årets slut 44 9