Resultaträkning – moderbolag

Belopp i MSEK Not 2017 2016
Nettoomsättning 1 92 25
92 25
Administrationskostnader -54 -51
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 7, 8 0 0
Rörelseresultat 3, 4, 5, 14, 15 38 -26
Resultat från andelar i koncernbolag 6 -5 -21
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 21 21
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -38 -50
Resultat efter finansiella poster 16 -76
Bokslutsdispositioner -16 9
Resultat före skatt 0 -67
Skatt 11 -1 10
Årets resultat -1 -57