Rapport över moderbolagets totalresultat

Belopp i MSEK 2017 2016
Årets resultat -1 -57
 
Övrigt totalresultat – 
Årets totalresultat -1 -57