Lasse Levola

Affärsområdeschef Finland & Baltikum

Nyckeltal 2017 2016
Levererat tonnage, tusentals ton 191 185
Nettoomsättning, MSEK 2 114 1 794
Förändring jämfört med föregående år, % 18 3
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1) 105 80
Rörelsemarginal, % 5,0 4,4
Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 2) 89 66
Underliggande rörelsemarginal, % 4,2 3,7
Investeringar, MSEK 12 3
Medelantal anställda 316 325

1) Rörelseresultatet 2016 har påverkats av omstruktureringskostnader om -2 MSEK relaterade till den omorganisation som genomfördes under det andra kvartalet.

2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal, se även fliken alternativa nyckeltal.

Under 2017 stod affärsområdet för 49 procent (46) av koncernens nettoomsättning. Affärsområdet består av koncernens verksamheter i Finland och i de tre baltiska länderna. Verksamheten i Finland består av produktions- och lageranläggningar i Lappo, Lahtis och Åbo, samt försäljningskontor på nio orter. Verksamheten i Baltikum omfattar lager- och försäljningsenheter i Tallinn, Riga och Kaunas.

På den finska marknaden har bolaget 2 800 kunder och de tio största kunderna utgör 16 procent av affärsområdets omsättning. Fokus ligger på att leverera värdeskapande tjänster till både tillverknings- och byggindustrin. BE Group Finland driver ett stålservicecenter för tunnplåtbearbetning i egen regi, vilket medför en högre andel försäljning av dessa produkter jämfört med affärsområde Sverige & Polen. De huvudsakliga konkurrenterna är Tibnor, Kontino och Flinkenberg.

I Baltikum är marknaden mer fragmenterad och förutsättningarna varierar kraftigt mellan Estland, Lettland och Litauen men BE Group har överlag en god och växande position i området.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för året ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 2 114 MSEK (1 794). Rörelseresultatet förbättrades till 105 MSEK (80) och justerat för lagervinster på 16 MSEK (16) ökade det underliggande rörelseresultatet till 89 MSEK (66). Utlevererat tonnage har under perioden ökat med 4 procent jämfört med föregående år. Omsättningen mätt i svenska kronor har vidare påverkats positivt av valutaeffekter och genomsnittspriset som är högre jämfört med föregående år. Den positiva pristrenden och gynnsamma pris och- mixeffekter har bidragit till det kraftigt förbättrade rörelseresultatet.

Fortsatt utveckling

Efterfrågan under året har varit generellt sett mycket god både inom byggindustrin och tillverkningsindustrin. Industriproduktionen ökade under den senare delen av föregående år och började då bidra positivt till stålefterfrågan. Under den senare hälften av 2016 ökade priserna till följd av högre råvarupriser och de importtullar EU infört. Stålpriserna har därefter fortsatt öka konsekvent under hela 2017 med undantag för ett hack under Q3 då utvecklingen var neutral. Det förbättrade marknadsklimatet har tillsammans med ett målinriktat försäljningsarbete lett till en god tillväxt jämfört med året innan.

Högst upp på vår agenda under 2018 kommer, liksom tidigare, vara att erbjuda den bästa kundupplevelsen i vår industri genom att tillhandahålla värdeskapande lösningar till varje kund och segment som vi inriktar oss på. Sammantaget så ser vi positivt på att nå en tillväxt under 2018 som överstiger den generella marknadstillväxten.

Omsättning
MSEK
Rörelseresultat (EBIT)
MSEK
Underliggande rörelseresultat *
MSEK

* Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster och justerat för lagervinster och lagerförluster. Se även fliken alternativa nyckeltal.