Anders Martinsson

Affärsområdeschef Sverige & Polen

Nyckeltal 2017 20163)
Levererat tonnage, tusentals ton 172 166
Nettoomsättning, MSEK 2 094 1 813
Förändring jämfört med föregående år, % 15 -7
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1) 78 55
Rörelsemarginal, % 3,7 3,0
Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 2) 72 45
Underliggande rörelsemarginal, % 3,4 2,5
Investeringar, MSEK 10 4
Medelantal anställda 312 310

1) Rörelseresultat 2017 har påverkats av jämförelsestörande poster om -7 MSEK (-3). 

2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal, se även fliken alternativa nyckeltal.

3) BE Group Produktion Eskilstuna redovisas sedan fjärde kvartalet 2017 under Moderbolaget och koncernposter. Jämförelsesiffror har räknats om.

Affärsområde Sverige & Polen svarade under 2017 för 48 procent (47) av BE Groups nettoomsättning. Affärsområdet innefattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige och Lecor Stålteknik samt den polska verksamheten BE Group Polen. De cirka 2 000 kunderna inom tillverknings- och byggindustrin får leveranser från lager- och produktionsanläggningar i Malmö, Kungälv, och Norrköping i Sverige samt Trebaczew i södra Polen. Utöver dessa anläggningar så har BE Group Sverige lokala försäljningskontor på sammanlagt sju orter. Kundernas storlek och behov varierar kraftigt, de tio största kunderna utgör cirka 24 procent av affärsområdets omsättning. Lokal närvaro, hög servicegrad och god kundförståelse är förutsättningar för att betjäna marknaden. Bland konkurrenterna på marknaden finns SSAB-ägda Tibnor samt Stena Stål som ingår i Stenakoncernen.

BE Group äger 50 procent av bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB i Karlstad, ett stålservicecenter där tunnplåt klipps och spaltas.

Försäljning och resultat

I jämförelse med samma period föregående år ökade nettoomsättningen för året med 15 procent och uppgick till 2 094 MSEK (1 813). Rörelseresultatet uppgick till 78 MSEK (55). Justerat för lagervinster på 13 MSEK (14) samt jämförelsestörande poster om -7 MSEK (-3) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 72 MSEK (45).

Tonnaget i Distributionsaffären i Sverige har ökat med 4 procent jämfört med föregående år och har bidragit till ett väsentligt förbättrat resultat. Det högre underliggande resultatet för affärsområdet förklaras dock främst av den fortsatta prisuppgången på stål. Det samägda bolaget ArcelorMittal BE Group SSC redovisas enligt kapitalandelsmetoden och årets resultatandel uppgick till 11 MSEK (8).

Fortsatt utveckling

Under 2017 har fokus varit på att fortsätta serva våra kunder på ett professionellt sätt vilket givit positiv effekt i form av ökad omsättning och vinst. Den fortsatta återhämtning som vi sett på priserna under året har också medfört lagervinster. Många saker har fallit på plats internt men arbetet med att stärka våra marginaler kommer att fortsätta också under 2018. Detta kommer att ske dels genom ett aktivt arbete med att öka och tydliggöra de värden vi skapar och prissätta dessa korrekt, men också genom att effektivisera inköpsprocessen. Sammantaget bör detta leda till att vi uppnår vår målsättning att växa mer än marknaden under 2018 och att vi gör det med bibehållna eller bättre marginaler.

Investeringar i form av uppgradering av befintIig klipplinje samt en helt ny spaltlinje för tunnplåt i vårt hälftenägda ArcelorMittal BE Group SSC, har inneburit att vi under året kunnat erbjuda bättre kvalitet och ett bredare produkterbjudande till våra kunder. Med detta förväntar vi oss en fortsatt god tillväxt och en positiv lönsamhetsutveckling i bolaget.

Omsättning *
MSEK
Rörelseresultat (EBIT) *
MSEK
Underliggande rörelseresultat * **
MSEK

* Jämförelsesiffror har räknats om med anledning av BE Produktion Eskilstuna.

** Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster och justerat för lagervinster och lagerförluster. Se även fliken alternativa nyckeltal.