Hållbarhetsrapport

BE Groups hållbarhetsarbete bygger på ambitionen att skapa ett ansvarsfullt företagande vilket ska genomsyra hela verksamheten. Bolaget ska arbeta för att begränsa organisationens miljöpåverkan samt vara en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör.

BE Group är ett handels- och serviceföretag som erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice inom stål, rostfritt och aluminium till tillverknings- och byggindustrin i Europa. Genom att spara tid, kostnader och kapital för våra kunder hjälper vi dem att förbättra sin konkurrenskraft.

Vi erbjuder effektiv distribution genom samordning inom inköp, transport och lagerhållning. Med värdeskapande produktionsservice erbjuder vi vidareförädling av produkterna, exempelvis bearbetning genom kapning och skärning, för att uppfylla specifika behov hos kunderna.

BE Group har en arbetsgrupp som jobbar med hållbarhetsfrågor. Denna grupp har identifierat ett antal prioriterade fokusområden som bedöms särskilt viktiga för koncernen. Fokusområden är begränsning av klimatpåverkan och koldioxidutsläpp, kravställning och uppföljning i leverantörskedjan, integrering av hållbarhetsarbete i hela koncernen samt utökad dialog med nyckelintressenter.

Miljöpåverkan

Med BE Groups position mellan stålproducenterna och kunderna är det framför allt inom transportområdet som bolaget har möjlighet att bidra till en minskad miljöpåverkan. BE Groups mål är att kontinuerligt öka andelen leveranser till våra lager via tåg och fartyg. När det inte är möjligt sker leveranserna via lastbil. Vi följer upp och beräknar utvecklingen för de transporter vi använder vid frakter från leverantörer till oss och vidare från våra anläggningar till våra kunder. Utöver detta arbetar BE Group för att kontinuerligt förbättra de egna anläggningarna gällande energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering.

Under de senaste åren har vi jobbat med att miljöcertifiera våra enheter och idag är 10 av 12 enheter certifierade enligt ISO 14001 och 76 % av våra inköp sker från leverantörer som är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Sociala förhållanden och personal

BE Groups uppförandekod (Code of Conduct) talar om vilket ansvar företaget har gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhälle. Koden tar bland annat upp frågor som affärsetik, antikorruption, aktieägarvärde, barnarbete, jämställdhet, arbetsmiljö, karriärsfrågor och kompetensutveckling. De etiska riktlinjerna som ingår i uppförandekoden omfattar samtliga anställda inom BE Group. Alla chefer inom koncernen ansvarar för att se till att medarbetarna följer uppförandekoden och att själva agera som en förebild. Ni kan läsa mer om BE Groups uppförandekod på hemsidan.

BE Group genomför en gång per år en koncernövergripande medarbetarundersökning. Målet är att införa ett mer systematiskt och transparent arbetssätt och att säkerställa att vi vet våra styrkor och förbättringsområden. Resultatet presenteras avdelningsvis och används i en process där varje grupp får arbeta med de förbättringsområden som fastställts.

Respekt för mänskliga rättigheter

På BE Group respekterar vi våra anställda och deras mänskliga rättigheter och alla våra arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och diskriminering. Vi strävar efter att skapa och vara en eftertraktad arbetsplats där alla behandlas med lika respekt och värdighet. Vi uppmuntrar en kultur med lika möjligheter och mångfald. Vi kräver även detta av våra leverantörer och samarbetspartners. Läs mer om detta i vår uppförandekod och i vår uppförandekod för leverantörer.

Motverkande av korruption

Vi strävar efter att vara en pålitlig partner till våra affärspartners, leverantörer och kunder. BE Group kräver ärlighet och integritet från alla enheter inom BE Group och förväntar sig detsamma från alla affärsförbindelser, till exempel kunder, leverantörer och samarbetspartners. BE Group arbetar mot korruption i alla dess former inklusive mutor som är förbjudet och all sorts kompensation till agenter, leverantörer och samarbetspartners ska följaktligen enbart baseras på relevanta produkter och tjänster. Läs mer om detta i vår uppförandekod och i vår uppförandekod för leverantörer.

Risker och riskhantering

BE Group har identifierat ett antal risker och osäkerhetsfaktorer för verksamheten. Dessa har delats upp i tre områden, Marknadsrisker, Operationella risker och Finansiella risker. Läs mer om detta arbete under Risker och riskhantering i BE Group i Förvaltningsberättelsen.

Riktlinjer och policys

Det är vårt mål att vara ett respekterat företag som lever efter lokala lagar och föreskrifter. Vi följer Global Compacts 10 principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen om miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption.

BE Group har även koncernövergripande policys såsom vår uppförandekod, whistle blowing-policy, mångfaldspolicy för styrelsen (se Bolagsstyrningsrapporten), inköpspolicy (framarbetad under slutet av 2017) och uppförandekod för leverantörer. Dessa policys är tillgängliga på vårt intranät och varje enhetschef är ansvarig för att medarbetarna känner till och följer dem.