Utveckling under året

Verksamheten

BE Group är ett handels- och servicebolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns framför allt inom tillverknings- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande aktörer. Koncernen har cirka 700 anställda med verksamhet i sju länder och huvudkontoret i Malmö. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information om BE Group finns på www.begroup.com.

Alternativa nyckeltal

BE Group har definierat ett antal alternativa nyckeltal. De alternativa nyckeltal som BE Group anser väsentliga är underliggande rörelseresultat, nettoskuld, rörelsekapital samt sysselsatt kapital. Under fliken alternativa nyckeltal kan ni läsa mer om hur dessa beräknas.

Marknad och omvärld

Enligt stålproducenternas branschorganisation World Steel Association ökade råstålsproduktionen i Europa (EU28) med 4,1 procent under 2017 jämfört med föregående år. Efterfrågan har ökat på bred front inom många kundsegment, däribland infrastruktur, gruvutrustning, mekanisk industri och fordon. Importen av material har fortsatt minska som en effekt av EUs införande av tullar på ett flertal materialtyper, men också på grund av högre priser i Asien. Detta har skapat en generellt god balans mellan utbud och efterfrågan, även om det finns undantag. Den information BE Group har gällande utvecklingen på den svenska distributionsmarknaden visar en marknadstillväxt om 4,1 procent. Stålpriserna har ökat under året.

Koncernstruktur och organisation

Koncernen omfattar två affärsområden, Sverige & Polen och Finland & Baltikum, med affärsfokus på koncernens huvudmarknader. Inom respektive affärsområde finns separata affärsenheter som fokuserar på Distribution respektive Produktion. Syftet med denna uppdelning är att få tydligare fokus och ökad transparens för att lättare kunna identifiera och genomföra förbättringsåtgärder. Under Moderbolaget och koncernposter rapporteras utöver moderbolaget och koncernelimineringar, även delar av koncernens verksamheter som är under omstrukturering; BE Group Tjeckien, BE Group Slovakien, RTS Estland samt sedan fjärde kvartalet 2017 även BE Group Produktion Eskilstuna.

Nettoomsättning och resultat

Under 2017 ökade koncernens nettoomsättning med 12 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 4 348 MSEK (3 870). Tonnaget inom affärsområdena Sverige & Polen och Finland & Baltikum ökade med 4 procent vardera jämfört med föregående år. De genomsnittligt högre stålpriserna har påverkat nettoomsättningen positivt med 14 procent. Pristrenden har också medfört lagervinster på 27 MSEK (28).

Bruttoresultatet uppgick till 619 MSEK (561) med en bruttomarginal på 14,2 procent (14,5). Året resultat belastades av jämförelsestörande poster om -52 MSEK främst hänförligt till avvecklingen av den olönsamma verksamheten i Eskilstuna, lagerjustering i Tjeckien (Prerov), samt underhåll av lagerbyggnad i Malmö. Trots detta uppgick rörelseresultatet till 57 MSEK (16). Resultatförbättringen är hänförlig till ökad nettoomsättning till följd av tonnagetillväxt på huvudmarknaderna samt pris- och mixeffekter. Justerat för engångsposter samt lagervinster och -förluster ökade det underliggande rörelseresultatet till 82 MSEK (33).

Rörelsemarginalen uppgick till 1,3 procent (0,4) och den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent (0,9).

Finansnetto och skatt

Koncernens finansnetto uppgick till -23 MSEK (-27), varav räntenetto -17 MSEK (-19). På årsbasis motsvarar koncernens räntenetto 3,2 procent (3,4) av den genomsnittliga räntebärande nettoskulden. Skatten uppgick till -10 MSEK (-9). Resultatet efter skatt förbättrades till 24 MSEK (-20).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 95 MSEK (78) för helåret. Det positiva kassaflödet har till största delen genererats från den operativa verksamhetens resultat men även tack vare att rörelsekapitalet minskat något trots högre försäljningsvolymer. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 5 (-10) för helåret och kassaflödet efter investeringar uppgick därmed till 100 MSEK (68).

Kapital, investeringar och avkastning

Koncernens rörelsekapital uppgick vid periodens slut till 492 MSEK (506) och den genomsnittliga rörelsekapitalbindningen var 11,8 procent (12,6). Av investeringarna under året på 22 MSEK (10) utgjorde investeringar i immateriella anläggningstillgångar 2 MSEK (2) och investeringar i materiella anläggningstillgångar 20 MSEK (8). Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades i jämförelse med föregående år och uppgick till 4,2 procent (1,2).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel inklusive checkräkningskredit uppgick vid periodens slut till 161 MSEK (127) och koncernens räntebärande nettoskuld till 478 (562). Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 802 MSEK (771) och nettoskuldsättningsgraden förbättrades till 60 procent (73).

BE Groups grundläggande värderingar fungerar som vägvisare i det dagliga arbetet för alla som arbetar inom koncernen. Värderingarna handlar om hur vi agerar gentemot varandra och mot kunder, leverantörer och andra som man kommer i kontakt med.

Medarbetare

BE Group ser medarbetarna som koncernens allra viktigaste resurs. Många gånger är det en eller några enskilda medarbetare som är ansiktet utåt gentemot en specifik kund eller leverantör och därför är det viktigt att var och en som arbetar inom BE Group ska bidra till att koncernen uppfattas som en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör. Det är människorna på BE Group som får saker att hända och som gör att man kan uppfylla sina löften. Företagskulturen bygger bland annat på det som definieras som grundläggande värderingar. Värderingarna fungerar som vägvisare i det dagliga arbetet för alla som arbetar inom koncernen. De handlar om hur man agerar gentemot varandra och mot kunder, leverantörer och andra som man kommer i kontakt med. Dessa är dynamiska, transparenta och hållbara. Läs mer under Strategisk inriktning.

Antalet anställda minskade till 665 jämfört med 711 vid samma tidpunkt föregående år. Minskningen beror främst på de omstruktureringar som genomförts. Medelantalet anställda under året uppgick till 700 (739).

Miljöpolicy och miljöarbete

BE Group arbetar sedan lång tid tillbaka med miljöfrågor som en integrerad del av verksamheten. Med en position mellan producenterna och kunderna är det framför allt inom transportområdet som man har möjlighet att bidra till minskad miljöpåverkan. BE Group arbetar också för att kontinuerligt förbättra de egna anläggningarna gällande energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering.

Övergripande miljöpolicy

Grunden i BE Groups miljöarbete är en koncernövergripande miljöpolicy. Policyn säger bland annat att BE Group ska:

  • Minst uppfylla gällande miljölagstiftning och lokala myndighetskrav.
  • Hushålla med energi och naturresurser.
  • Verka för att avfallsmängderna och utsläppen från de egna anläggningarna minskar.
  • Ta vara på möjligheterna att göra miljöanpassningar vid investeringar och förändringar i processer och anläggningar.
  • Genom fortlöpande utbildning upprätthålla en hög kunskapsnivå i miljöfrågor.
  • Dokumentera och kommunicera miljöarbetet till anställda samt ge öppen och saklig information till externa intressenter.

I Sverige bedriver BE Group tillståndspliktig verksamhet vid två anläggningar. I Finland är verksamheten vid en anläggning miljötillståndspliktig. Särskilda tillstånd att bedriva verksamhet har också erhållits av koncernens bolag i de länder där sådana tillstånd krävs. Samtliga verksamheter inom koncernen, förutom den i Litauen och Lecor Stålteknik, är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Risker och riskhantering i BE Group

BE Groups resultat och finansiella ställning påverkas av ett stort antal faktorer. Flera av dessa ligger utanför den egna kontrollen. Koncernen har verksamhet i flera länder och exponeras därigenom för olika risker till följd av olikheter i lagar, regelverk och riktlinjer. Riskhanteringen inom koncernen styrs av fastlagda policys och rutiner, vilka löpande revideras av styrelsen och/eller koncernledningen. De väsentligaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna för BE Group kan delas in i:

  • Marknadsrisker (konjunktur- och stålprisutveckling)
  • Operationella risker (leverantörer, kunder, avtalsrelationer, personal, produktansvar, legalt och miljöansvar)
  • Finansiella risker (valuta-, ränte-, refinansierings- och kreditrisk)

Marknadsrisker

Konjunkturutveckling

BE Group har ett stort antal kunder inom olika branscher och påverkas därför av det allmänna konjunkturläget. En svag konjunkturutveckling ökar risken för lägre efterfrågan på koncernens produkter, vilket resulterar i lägre försäljningsintäkter. Dessutom kan en sämre konjunktur resultera i låg lageromsättningshastighet, prisfall samt lagerförluster på inneliggande lager. BE Groups strategi avseende lagernivåer är primärt att lagerhålla produkter baserat på bedömd efterfrågan från bolagets kunder. De olika bolagen i BE Group strävar efter att hålla en lageromsättningshastighet anpassad till det enskilda bolagets marknad och lokala förutsättningar. Den operativa styrningen av lagernivåerna sker genom måltal för antal lagerdagar.

Stålprisutveckling

Stålbranschen påverkas av konjunkturutvecklingen. Som en följd av detta är stålprisutvecklingen volatil och påverkas av balansen mellan produktionsutbudet och efterfrågan på stål i de olika leden i värdekedjan.

Stålpriserna påverkar BE Group genom att ett större bidrag för att täcka kostnader erhålls vid ett högt stålpris, givet en konstant bruttomarginalnivå. Dessutom påverkar utvecklingen av stålpriset det slutliga försäljningspriset på inneliggande lager vilket för BE Group medför finansiell påverkan i form av lagervinster och lagerförluster. I syfte att minska påverkan av dessa lagereffekter arbetar BE Group aktivt med att minska antalet lagerdagar, dock med bibehållen servicenivå till kunderna. Sjunkande stålpriser har därför en negativ inverkan på BE Groups verksamhet och resultat, medan ökande priser har en positiv inverkan.

Tabellen nedan visar den uppskattade effekten på det underliggande rörelseresultatet vid förändring av stålpris och sålt tonnage. Känslighetsanalysen baseras på 2017 års utfall och antar en konstant underliggande bruttomarginal.

Förändring Rörelseresultateffekt
Stålpris +/-5 % +/-25 MSEK
Tonnage +/-5 % +/-25 MSEK

Operationella risker

Otillräckliga leveranser

BE Groups produktsortiment består av material från flera olika leverantörer. Koncernen strävar efter att skapa relationer med de bästa stålproducenterna och att upprätthålla ett långsiktigt och uthålligt samarbete. För att säkra tillgängligheten på material vid varje enskilt tillfälle strävar koncernen mot att ha ett flertal leverantörsrelationer inom varje produktgrupp. Under året har BE Group samarbetat med över 500 leverantörer. Inför nya affärsförbindelser och ingående av avtal kontrolleras att leverantören klarar BE Groups krav på bland annat ekonomi, kvalitet, logistik och miljö.

Det är BE Groups bedömning att koncernen inte är beroende av någon enskild leverantör och samtliga större leverantörer bedöms vara utbytbara, varför ett leverantörsavbrott inte behöver innebära långsiktiga konsekvenser för verksamheten. Under 2017 stod den största leverantören för 15 procent (14) av koncernens inköp. De tio största leverantörerna stod tillsammans för 53 procent (52) av koncernens totala inköp. BE Group är utsatt för risk att leveranser från leverantörer kraftigt kan försenas vid produktionsavbrott, kapacitetsbrist eller transportproblem utom BE Groups kontroll. Det kan innebära intäktsbortfall och/eller fördyrade åtgärder för att tillgodose våra åtagande till kunder.

Kunder

BE Groups verksamhet bedrivs på flera olika marknader och till många kundkategorier. De tio största kunderna motsvarade 2017 13 procent (13) av den totala omsättningen. BE Group har ett stort antal kunder inom olika branscher och därigenom en god riskspridning. Bolaget arbetar aktivt med att hantera kreditrisker (se Not 31 för ytterligare information) genom att sätta kreditramar och fokusera på att få in förfallna skulder. Kreditförlusterna för året uppgick till 0,0 % (0,1) av omsättningen.

Utökade direktleveranser från producenter av stål

Användare av stål har i huvudsak två inköpskällor: direkt från producenterna av stål eller från handels- och serviceföretag. Traditionellt sett har många större användare köpt direkt från producenterna medan små till medelstora användare ofta använt sig av handels- och serviceföretag. Det finns dock risk att producenterna försöker utöka sin direktförsäljning och därmed minska användandet av handels och servicebolagen som mellanhänder.

Avtalsrelationer

I enlighet med rådande branschpraxis är huvuddelen av BE Groups kunder och leverantörer inte knutna till bolaget genom långsiktiga bindande avtal. Av hävd förlitar sig bolaget i huvudsak på sina goda kund- och leverantörsrelationer, vilka ofta är långvariga, liksom sedvänja som uppkommit mellan parterna. Med några av BE Groups större kunder finns specifika avtal.

Personal

För sin framtida utveckling och framgång är BE Group beroende av kompetenta medarbetare. Förmågan att rekrytera, behålla och utveckla kvalificerade medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt. Om nyckelpersoner slutar och lämpliga efterträdare inte kan rekryteras, kan detta få en negativ effekt på verksamheten. BE Group har sammanställt ett antal värderingar som ska återspegla andan i koncernen och genomsyra ledarskapet. Den affärsmässiga kompetensen hos BE Group utvecklas kontinuerligt genom utbildning och rekrytering. Utbildning sker både genom breda program mot många medarbetare och som specialiserade lösningar för enskilda individer.

Produktansvar

En del av de produkter som BE Group säljer skulle vid produktfel kunna leda till personskada eller annan skada och därmed medföra risk för skadeanspråk enligt respektive lands produktansvarslagar. BE Group har för sin verksamhet tecknat sedvanliga ansvarsförsäkringar.

Legalt

Då BE Group har verksamhet i flera länder exponeras koncernen för olika lagar, regelverk, överenskommelser och riktlinjer, samt för förändringar av sådana bestämmelser. Bestämmelserna innefattar bland annat handelsrestriktioner såsom tullar och tariffer, krav på import och exportlicenser, restriktioner mot kapitalrörelser samt skatteregler. I all kommersiell verksamhet kan tvister uppkomma som en följd av parters olika uppfattning gällande ansvar och avtalstolkningar. Ur ett riskperspektiv är BE Group inte beroende av något enskilt kommersiellt avtal som väsentligt kan begränsa koncernens verksamhet.

Miljölagstiftning och miljöansvar

BE Groups verksamhet omfattas av miljörelaterade lagar och föreskrifter som bland annat reglerar utsläpp i luft och vatten, avfallshantering och arbetsmiljö. BE Group kan bli skadeståndsskyldigt för miljöskador som orsakats av verksamheter som bolaget bedriver eller har bedrivit. Visst miljöansvar är enligt svensk rätt inte föremål för preskription. Det kan inte uteslutas att sådan verksamhet som bedrivs eller har bedrivits av BE Group kan föranleda ansvar för miljöpåverkan som inte visar sig förrän lång tid senare.

Finansiella risker

För en genomgång av finansiella risker, se not 31.

Aktierelaterad information

Ägandeförhållanden

BE Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan slutet av 2006. Vid räkenskapsårets slut hade BE Group 5 903 aktieägare att jämföra med 6 303 året innan. AB Traction och Catella fondförvaltning var de två största ägarna med 19,9 procent respektive 8,7 procent av aktierna. Övriga större ägare finns att läsa om på hemsidan www.begroup.com/investerare. Andelen institutionellt ägande (juridiska personer) utgjorde vid årsskiftet totalt 64 procent. Utländskt ägande uppgick till 12 procent.

De fyra medlemmarna i koncernledningen hade vid årsskiftet ett sammanlagt innehav i BE Group om 61 700 aktier. Bolagets styrelseledamöter inklusive närstående ägde vid årsskiftet 2 646 228 aktier. Uppgifterna om koncernledningens och styrelseledamöternas innehav av aktier i BE Group innefattar eget och fysisk närståendes innehav, ägande i kapitalförsäkring samt innehav av juridisk person som direkt eller indirekt kontrolleras av personen eller dennes närstående.

BE Group ägde 26 920 egna aktier vid utgången av 2017.

Aktiekapital, antal aktier och rättigheter

Per den 31 december 2017 omfattade det registrerade aktiekapitalet 13 010 124 (13 010 124) stamaktier. Aktierna har ett kvotvärde om 20,00 kr (20,00). I enlighet med bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 150 000 000 SEK och högst 600 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital är bestämt i svenska kronor.

Samtliga aktier ger lika rätt till andel i bolagets nettotillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation. Varje aktie har en röst och alla aktier är av samma slag. Det föreligger inga begränsningar i antalet röster som en aktieägare kan avge vid årsstämma eller avseende överlåtelse av aktier. Det finns inga för bolaget kända avtal mellan aktieägare vilka kan begränsa rätt att överlåta aktier.

Ytterligare uppgifter om BE Groups aktie lämnas på www.begroup.com.

Utdelning och utdelningspolicy

Koncernens utdelningspolicy innebär att BE Group över tiden ska dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelning ska ske med hänsyn taget till BE Groups finansiella ställning och framtidsutsikter. BE Group uppvisar ett kassaflöde efter investeringar om 100 MSEK (68) vilket resulterat i att bolagets nettoskuld minskat till 478 MSEK (562) och skuldsättningsgraden minskat från 73 procent till 60 procent. Ambitionen är att BE Group långsiktigt ska upparbeta en starkare balansräkning för att kunna tillvarata affärsmöjligheter och bli en ännu starkare motpart gentemot bolagets intressenter. Mot denna bakgrund och trots att efterfrågan bedöms vara fortsatt god på bolagets huvudmarknader, föreslås att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 (-).

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapporten som bland annat innehåller en redogörelse över bolagets styrning och styrelsens arbete under året finns på hemsidan www.begroup.com/investerare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman för 2017 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i BE Groups koncernledning.

Koncernledningen består av fyra personer: verkställande direktör och koncernchef, CFO, affärsområdeschef Finland & Baltikum samt inköpsdirektör för koncernen.

Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för ändringar i befintliga avtal som gjorts efter denna tidpunkt. Riktlinjerna ses över årligen.

Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig. Den fasta ersättningen ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer och ska fastställas årligen. Rörlig ersättning ska relateras till graden av uppfyllelse av årliga i förväg väl definierade mål och maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen.

Pensionen skall vara avgiftsbestämd och motsvara högst 30 procent av den fasta årslönen.

Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag sammantaget inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön.

De faktiska avtalade ersättningarna under året redogörs för i not 3.

Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Det inom styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder frågor rörande löner och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Beslut om ersättningar till verkställande direktören fattas av styrelsen i dess helhet. För övriga ledande befattningshavare fattas beslut om ersättningar av ersättningsutskottet på förslag av verkställande direktören.

Bolagsordningens bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter och ändringar av bolagsordningen

Bolagsordningen saknar bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter och ändringar av bolagsordningen. I enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen gäller att styrelseledamöter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter den bolagsstämma då ledamoten utsågs och att ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens regler.

Eventualförpliktelser

Koncernens eventualförpliktelser uppgick till 30 MSEK (17).

Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Moderbolaget

I moderbolaget BE Group AB (publ) uppgick periodens omsättning, som utgörs av koncerninterna tjänster, till 92 MSEK (25). Rörelseresultatet uppgick till 38 MSEK (-26). Finansnettot, som under båda åren påverkats negativt av nedskrivningar av aktier i dotterbolag samt i år även koncerninterna fordringar, uppgick till -22 MSEK (-50). Resultat före skatt uppgick till 0 MSEK (-67) och resultat efter skatt till -1 MSEK (-57). Vid periodens slut uppgick moderbolagets egna kapital till 557 MSEK (558). Under året har moderbolaget investerat 0 MSEK (1) i immateriella tillgångar. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 44 MSEK (9).

Redovisningsprinciper

Från och med januari 2005 upprättas koncernredovisningen i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. En utförlig beskrivning av redovisningsprinciperna återfinns under Redovisningsprinciper.

Utsikter för 2018

Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara fortsatt god på bolagets huvudmarknader. Byggindustrin går fortsatt bra även om tillväxten verkar avmattats något. Inom tillverkningsindustrin spår flera av våra kunder en fortsatt tillväxt för 2018. Efterfrågan och den mer regionala stålmarknaden gör att stålpriserna den kommande perioden bedöms hålla sig i nivå med det fjärde kvartalet. Pågående förbättringsåtgärder tillsammans med genomförd avveckling av olönsamma verksamheter fortsätter stärka koncernens lönsamhet.

Vinstdisposition

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat finns beskrivet under fliken Vinstdisposition samt i not 24.