Nyckeltal 2017 2016 3)
Levererat tonnage, tusentals ton 0 23
Nettoomsättning, MSEK 140 263
Förändring jämfört med föregående år, % -47 -35
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1) -126 -119
Rörelsemarginal, % neg neg
Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 2) -79 -78
Underliggande rörelsemarginal, % neg neg
Investeringar, MSEK 0 3
Medelantal anställda 72 104

1) Rörelseresultatet 2017 har belastats med jämförelsestörande poster om -45 MSEK (-42).

2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal, se även fliken alternativa nyckeltal.

3) BE Group Produktion Eskilstuna redovisas sedan fjärde kvartalet 2017 under Moderbolaget och koncernposter. Jämförelsesiffror har räknats om.

Moderbolaget och koncernposter innefattar utöver moderbolaget och koncernelimineringar även de bolag som är under omstrukturering; BE Group Tjeckien, BE Group Slovakien, BE Group Produktion Eskilstuna AB samt RTS Estland.

Utveckling under året

Omstruktureringsarbetet, som styrelsen i BE Group fattade beslut om under första kvartalet 2016 samt under andra kvartalet 2017 är i stort sett genomfört. Vid årets slut återstod endast den formella likvidationen av det slovakiska och det estniska bolaget. Inga ytterligare väsentliga kostnader förväntas uppkomma. Avvecklingen av koncernens produktionsverksamhet i Eskilstuna avslutades dessutom bättre än plan under tredje kvartalet. Under året uppgick omsättningen i enheter under omstrukturering till 158 MSEK (289). Det underliggande rörelseresultatet uppgick till -28 MSEK (-29).

Moderbolaget

I moderbolaget BE Group AB (publ) uppgick periodens omsättning, som utgörs av koncerninterna tjänster, till 92 MSEK (25). Rörelseresultatet uppgick till 38 MSEK (-26). Finansnettot, som under båda åren påverkats negativt av nedskrivningar av aktier i dotterbolag samt i år även av koncerninterna fordringar, uppgick till -22 MSEK (-50). Resultat före skatt uppgick till 0 MSEK (-67) och resultat efter skatt till -1 MSEK (-57). Vid periodens slut uppgick moderbolagets egna kapital till 557 MSEK (558). Investeringarna i moderbolaget uppgår till 0 MSEK (0). Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 44 MSEK (9).

Fortsatt utveckling

De negativa effekterna på omsättningen från avvecklingen av produktionsenheten i Eskilstuna kommer kvarstå under första tre kvartalen av 2018. Kostnadsbesparingarna nådde full effekt redan under fjärde kvartalet 2017.