Not 1 – Rörelsesegment

2017 Sverige &
Polen
Finland &
Baltikum
Moderbolaget &
koncernposter
Koncernen
Extern omsättning 2 090 2 107 151 4 348
Intern omsättning 4 7 -11
Nettoomsättning 2 094 2 114 140 4 348
Andelar i joint ventures resultat 11 11
Underliggande rörelseresultat 72 89 -79 82
Lagervinster/-förluster 13 16 -2 27
Jämförelsestörande poster 1) -7 -45 -52
Rörelseresultat 78 105 -126 57
Finansnetto -23
Resultat före skatt 34
Skatter -10
Årets resultat 24
Underliggande rörelsemarginal 3,4% 4,2% neg 1,9%
Rörelsemarginal 3,7% 5,0% neg 1,3%
 
Levererat tonnage (tusentals ton) 172 191 0 363
         
Operativt kapital 693 531 55 1 279
Investeringar 10 12 0 22
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 14 16 11 41
Övriga icke kassaflödespåverkande poster -6 0 28 22
Summa ej kassaflödespåverkande poster 8 16 39 63

1) Under året har nedskrivningar av tillgångar samt kostnader relaterade till omstrukturering på totalt -52 MSEK gjorts.

2016 Sverige &
Polen
Finland &
Baltikum
Moderbolaget &
koncernposter
Koncernen
Extern omsättning 1 801 1 791 278 3 870
Intern omsättning 12 3 -15
Nettoomsättning 1 813 1 794 263 3 870
Andelar i joint ventures resultat 8 8
Underliggande rörelseresultat 45 66 -77 33
Lagervinster/-förluster 14 16 -2 28
Jämförelsestörande poster 1) -3 -2 -40 -45
Rörelseresultat 55 80 -119 16
Finansnetto -27
Resultat före skatt -11
Skatter -9
Årets resultat   -20
 
Underliggande rörelsemarginal 2,5% 3,7% neg 0,9%
Rörelsemarginal 3,0% 4,4% neg 0,4%
   
Levererat tonnage (tusentals ton) 166  185 23 374
   
Operativt kapital 676 498 160 1 334
Investeringar 4 3 3 10 
 
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 17 17 16 50
Övriga icke kassaflödespåverkande poster -6 5 11 10
Summa ej kassaflödespåverkande poster 11 22 27 60

1) Under året har nedskrivningar av tillgångar samt kostnader relaterade till omstrukturering på totalt -45 MSEK gjorts.

BE Group är ett handels- och servicebolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. Då kunderna uppvisar en stor bredd i förutsättningar och behov erbjuder BE Group olika affärslösningar; lagerförsäljning, produktionsserviceförsäljning samt direktförsäljning. Samarbetet mellan BE Group och en given kund kan bestå av en eller flera av affärslösningarna.

Koncernens basprodukter är av likartad karaktär oavsett till vilka kunder eller marknader de distribueras. Ett led i koncernens strategi är också att vidareförädla materialet i egna produktionsanläggningar genom olika typer av produktionsservice, vilket i vissa fall leder till färdiga komponenter som går rakt in i kundernas produktion.

Koncernens risker och möjligheter skiljer sig åt på de olika geografiska marknader till vilka koncernens produkter distribueras. Koncernen har därför valt geografiska områden som rörelsesegment.

Den operativa strukturen och den interna rapporteringen till koncernledning och styrelse bygger därför primärt på redovisning av geografiska affärsområden. I segmentets resultat, tillgångar och skulder har inkluderats operativa poster hänförliga till segmentets löpande verksamhet.

Fördelningen av operativt kapital per segment baseras på lokalisering av verksamheten och innefattar direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas per segment på ett rimligt tillförlitligt sätt. Operativt kapital som fördelats per segment omfattar materiella anläggningstillgångar, goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, andelar i joint venture, uppskjuten skattefordran och rörelsekapital minskat med uppskjuten skatteskuld och avsättningar. Finansiella tillgångar och skulder har inte fördelats på respektive segment och redovisas som övriga tillgångar/skulder. I segmentens investeringar ingår investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Den finansiella informationen per segment är baserad på samma redovisningsprinciper som koncernens. Koncernen använder sig av ett antal alternativa nyckeltal (se fliken alternativa nyckeltal för mer information). Ett av dessa är det underliggande resultatet som är det redovisade resultatet justerat för poster av engångskaraktär samt lagervinster och förluster. Dessa utgör skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen bygger på BE Groups egen modell. Denna modell har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Internpriserna mellan koncernens segment är satta utifrån principen om ”armlängds avstånd” det vill säga mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av transaktionerna. Varupriset baseras på aktuella inköpspriser med påslag för intern marginal.

Information om produkter och tjänster samt geografiska områden

Koncernen består av två affärsområden, Sverige & Polen och Finland & Baltikum. Koncernens övriga verksamheter samlas inom Moderbolaget och koncernposter.

Sverige & Polen

Inom affärsområde Sverige & Polen ingår BE Groups verksamheter i Sverige under firmanamnen BE Group Sverige AB och Lecor Stålteknik AB samt verksamheten i Polen under namnet BE Group Sp. z o.o. BE Group Sverige AB erbjuder försäljning och distribution av koncernens produkter såsom handelsstål, rostfritt stål och aluminium. I kombination med materialet tillhandahålles också produktionsservice då bolaget i olika produktionsprocesser vidareförädlar material för att uppfylla specifika krav hos kunderna. Som exempel kan nämnas kapning, blästring, målning, borrning och skärning i olika former. Därutöver erbjuder bolaget annan service i form av avancerade logistiklösningar samt materialrådgivning. BE Group Sverige AB äger vidare 50 procent av tunnplåtsbearbetningsföretaget ArcelorMittal BE Group SSC AB. Lecor Stålteknik AB tillhandahåller stålkonstruktionslösningar till kunder inom byggindustrin i Sverige och verksamheten i Polen erbjuder produktionsservice till polska och nordiska kunder.

Finland & Baltikum

Inom affärsområde Finland & Baltikum ingår BE Groups verksamhet i Finland som bedrivs under firmanamnet BE Group Oy Ab och verksamheterna i de baltiska länderna under firmanamnen BE Group AS, Estland, BE Group SIA, Lettland och UAB BE Group, Litauen. I samtliga verksamheter erbjuds försäljning och distribution av koncernens produkter såsom handelsstål, rostfritt stål och aluminium. I Finland tillhandahålls också produktionsservice i stor omfattning. Som exempel kan nämnas kapning, blästring, målning, borrning och skärning i olika former. Därutöver erbjuder bolaget i Finland sina kunder logistiklösningar, rådgivning och finansiering av rörelsekapital.

Moderbolaget och koncernposter

Under Moderbolaget och koncernposter rapporteras utöver Moderbolaget och koncernelimineringar även delar av koncernens verksamheter som är under omstrukturering; BE Group Tjeckien, BE Group Slovakien, BE Group Produktion Eskilstuna samt RTS Estland. BE Group Produktion Eskilstuna redovisas sedan fjärde kvartalet 2017 under Moderbolaget och koncernposter.

Omstruktureringen av dessa verksamheter, som styrelsen i BE Group fattade beslut om, dels under första kvartalet 2016 samt under andra kvartalet 2017 är i stort sett genomförda.

Koncernen

Försäljning per produktgrupp 2017 2016
Långa produkter 1 436 1 260
Platta produkter 1 673 1 434
Rostfritt stål 801 722
Aluminium 212 194
Övrigt 226 260
Totalt 4 348 3 870
Försäljning per land utifrån kundens hemvist 2017 2016
Sverige 2 170 1 895
Finland 1 756 1 509
Övriga länder 422 466
Totalt 4 348 3 870
Materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar per land 2017 2016
Sverige 490 505
Finland 296 304
Övriga länder 9 14
Totalt 795 823

Moderbolaget

Försäljning av interna tjänster per land utifrån dotterbolagens hemvist 2017 2016
Sverige 42 11
Finland 39 10
Övriga länder 11 4
Totalt 92 25