Not 10 – Finansiella kostnader

Koncern 2017 2016
Räntekostnader, kreditinstitut 17 19
Räntekostnader, övriga 0 1
Netto valutakursförändringar 1
Övriga kostnader 8 10
Totalt 26 30
Moderbolag 2017 2016
Räntekostnader, kreditinstitut 17 18
Räntekostnader, koncernbolag 9 10
Netto valutakursförändringar 12 16
Övriga kostnader 6
Totalt 38 50

Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.