Not 11 – Skatt

Koncern 2017 2016
Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Periodens skattekostnad -15 -18
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 0
Totalt -15 -18
Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 0 0
Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag 5 10
Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats
Uppskjuten skattekostnad till följd av nedskrivning av aktiverat skattevärde hänförligt till underskottsavdrag -1
Övrigt 0 0
Totalt 5 9
Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i koncernen -10 -9
Moderbolag 2017 2016
Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Periodens skattekostnad/ skatteintäkt 0
Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Totalt 0
Uppskjuten skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -1 10
Totalt -1 10
Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i moderbolaget -1 10