Not 12 – Resultat per aktie

Koncern 2017 2016
Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,87 -1,56
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1,87 -1,56
Beräkningen av täljare och nämnare som använts vid beräkning av resultat per aktie anges nedan.
Årets resultat
Årets resultat (MSEK) 24 -20
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning (ental)   
Totalt antal stamaktier 1 januari 12 983 204 8 708 150
Nyemission 4 301 974
Effekt av köp av egna aktier -26 920
Vägt antal stamaktier under året, före utspädning 12 983 204 12 983 204
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning (ental)  
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning 12 983 204 12 983 204
Vägt antal stamaktier under året, efter utspädning 12 983 204 12 983 204