Not 14 – Övriga immateriella anläggningstillgångar