Not 15 – Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings-tillgångar Totalt
Koncern 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 94 90 522 504 158 155 1 4 775 753
Nyanskaffningar 0 0 5 4 3 3 14 1 22 8
Avyttringar och utrangeringar -76 -32 -3 -3 -2 -111 -5
Omklassificeringar 1 3 1 -1 -4
Årets valutakursdifferenser 3 4 11 14 1 1 0 15 19
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 21 94 507 522 159 158 14 1 701 775
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -25 -21 -403 -367 -144 -136 -572 -524
Avyttringar och utrangeringar 10 24 2 3 2 37 4
Omklassificeringar
Årets avskrivning enligt plan -2 -3 -25 -28 -6 -9 -33 -40
Årets valutakursdifferenser -1 -11 -10 -1 -1 -12 -12
Summa ackumulerade avskrivningar -17 -25 -415 -403 -148 -144 -580 -572
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -41 -28 -2 -1 -4 -1 -47 -30
Årets avyttringar och utrangeringar 42 42
Årets nedskrivningar -12 -1 -3 -16
Årets valutakursdifferenser -1 1 0 0 0 -1 -1
Summa ackumulerade nedskrivningar -41 -2 -2 -4 -4 -6 -47
Redovisat värde vid periodens slut 4 28 90 117 7 10 14 1 115 156
Finansiell leasing
Koncern
Tillgångar som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett redovisat värde om 2 3 10 16 1 1 13 20

Framtida minimileaseavgifter som hänför sig till finansiella leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:

Koncern
Inom ett år 2 2 4 6 6 8
Mellan ett och fem år 1 4 6 9 7 13
Senare än fem år
Summa framtida minimileaseavgifter 3 6 10 15 13 21
Belopp som representerar ränta 0 0 -1 -1 -1 -1
Summa redovisat värde av leasingskuld 3 6 9 14 12 20

Vid utgången av 2017 uppgick det redovisade värdet på de leasade tillgångarna till 12 MSEK. Variabla avgifter i resultatet är 0 MSEK. För ytterligare upplysning om koncernens finansiella leasingskulder hänvisas till not 31 Finansiell riskhantering samt not 33 Viktiga uppskattningar och bedömningar.