Not 16 – Andelar i koncernbolag

Moderbolag 2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 612 1 583
Förvärv och kapitaltillskott 18 29
Avyttring och likvidation
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 1 630 1 612
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -664 -601
Avyttring och likvidation
Årets nedskrivningar -90 -63
Summa ackumulerade nedskrivningar -754 -664
Redovisat värde vid periodens slut 876 948

 

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernbolag
Dotterbolag / Org nr / Säte Antal andelar % Redovisat värde
BE Group Sverige AB, 556106-2174, Malmö 20 000 100 709
BE Group Oy Ab, 1544976-7, Finland 204 000 100 147
BE Group AS, 10024510, Estland 40 100 0
BE Group SIA, 40003413138, Lettland 100 100 0
UAB BE Group, 211685290, Litauen 100 100 4
BE Group Sp. z o.o., 0000006520, Polen 20 216 100 4
BE Group CZ s.r.o., 282 43 781, Tjeckien 100
BE Group Slovakia s.r.o., 36595659, Slovakien 100
Lecor Stålteknik AB, 556584-6382, Kungälv 1 000 100 12
BE Group Produktion Eskilstuna AB, 556788-2344, Eskilstuna 5 000 100
RTS Eesti OÜ, 11657766, Estland 100
876

 

Förvärv, kapitaltillskott och nedskrivningar under året 2017 2016
BE Group Slovakia s.r.o. -7
BE Group Produktion Eskilstuna AB -10
BE Group CZ s.r.o. -7 -25
RTS Eesti OÜ -2
UAB BE Group 0
Lecor Stålteknik AB -55
-72 -34

Nedskrivningarna under året är främst relaterade till nedskrivningar av aktier i dotterbolag.