Not 17 – Andelar i joint venture

BE Group äger 50 procent av ArcelorMittal BE Group SSC AB (org.nr. 556192-8770, säte Karlstad). Ägandet i det samägda bolaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att 50% av resultatet efter skatt för det samägda bolaget redovisas som resultatandel inom rörelseresultatet i BE Group koncernen.

Resultat i joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB 2017 2016
Resultat före skatt 28 19
Skatt -6 -4
Resultat efter skatt 22 15
Erhållen utdelning
Sammandrag av resultaträkningar och
balansräkningar för joint venture
2017 2016
Nettoomsättning 784 611
Rörelseresultat 28 19
Finansnetto 0 0
Skatt -6 -4
Årets resultat 22 15
2017 2016
Anläggningstillgångar 204 183
Omsättningstillgångar 271 228
Summa tillgångar 475 411
2017 2016
Eget kapital 288 267
Avsättningar 20 20
Räntebärande skulder 30 59
Övriga icke räntebärande skulder 137 65
Summa eget kapital och skulder 475 411
Andelar i joint venture 2017 2016
Ingående anskaffningsvärde 87 79
Erhållen utdelning
Resultatandel i joint venture 11 8
Återföring av nedskrivna andelar 20
Avrundning -1
Bokfört värde vid årets utgång 117 87
Transaktioner med joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB 2017 2016
Fordringar på joint venture
Skulder till joint venture 5 8
Försäljning till joint venture 0 0
Inköp från joint venture 74 57
Erhållen utdelning

Transaktioner med joint venture sker till marknadsmässiga priser och villkor.

Nedskrivningsprövning 2017

Den positiva utvecklingen i koncernens joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB har fortsatt och mot denna bakgrund gjordes en bedömning under andra kvartalet 2017 gällande utvecklingen för de kommande åren. Slutsatsen blev en återläggning om 20 MSEK av den nedskrivning som gjordes 2015 om 50 MSEK. Koncernen är via BE Group Sverige AB ägare av 50 procent av aktierna i ArcelorMittal BE Group SSC AB och värdet av bolagets andel prövades genom att återvinningsvärdet jämfördes med det redovisade värdet. Det redovisade värdet består av det bokförda värdet.

Återvinningsvärdet har uppskattats med hjälp av ett nyttjandevärde som bygger på kassaflödesprognoser för fem år framåt samt ett slutvärde baserat på en årlig tillväxttakt om 2 procent. Kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 11,2 procent före skatt. Diskonteringsräntan har bestämts utifrån samma metodik som vid prövning av Goodwill (se not 13) med den skillnaden att kapitalstrukturen i joint venture använts för att vikta samman kapital- och räntekostnad. Jämförelsen mellan det redovisade värdet och återvinningsvärdet har medfört återläggning av koncernens andelar i joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB med 20 MSEK. Efter återläggningen av del av nedskrivningen är det kvarvarande värdet 117 MSEK.