Not 18 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncern 2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 0 0
Årets avyttring
Årets valutakursdifferenser 0 0
Redovisat värde vid periodens slut 0 0