Not 19 – Räntebärande fordringar hos koncernbolag

Moderbolag 2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 226 208
Tillkommande fordringar 38 82
Reglerade fordringar -47 -67
Nedskrivning av fordringar -25 -2
Årets valutakursdifferenser 2 5
Redovisat värde vid periodens slut 194 226
Varav redovisat som långfristigt 97  92
Varav redovisat som kortfristigt 97  134