Not 2 – Kostnader fördelade per kostnadsslag

Koncern 2017 2016
Materialkostnader 3 372 2 912
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 402 408
Övriga externa kostnader 451 476
Avskrivningar och nedskrivningar 74 64
Övriga rörelsekostnader 27 6
Totalt 4 326 3 866

Specifikationen över kostnader fördelade per kostnadsslag avser poster som ingår i resultaträkningens kostnad för sålda varor, försäljningskostnader, administrationskostnader och övriga rörelsekostnader.