Not 20 – Varulager

Koncern 2017 2016
Varulager
Handelsvaror 306 291
Råvaror 269 218
Produkter i arbete 24 18
Övrigt 0
Summa 599 527

Koncern 2017 2016
Inkuransreserv varulager
Bokfört värde vid årets början -6 -10
Omräkningsdifferens 0 0
Årets förändring -18 4
Summa inkuransreserv varulager -24 -6