Not 21 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncern 2017 2016
Lokalhyror 8 9
Försäkringar 0 1
Övriga poster 7 5
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 15
Moderbolag 2017 2016
Övriga poster 1 5
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 5