Not 23 – Avsättningar

Koncern 2017 2016
Omstruktureringskostnader 8 2
Övrigt 12 2
Summa avsättningar 20 4
Varav:
Långfristigt 0 0
Kortfristigt 20 4
20 4
2017 Omstruktureringskostnader  Övrigt
Bokfört värde vid årets början 2 2
Nya avsättningar 45 11
Belopp som tagits i anspråk under perioden -39 -1
Redovisat värde vid periodens slut 8 12
Förväntad tidpunkt för utflöde av resurser:
2018 8 12
2019-2022
8 12

Moderbolag

Moderbolagets avsättningar uppgår till 0 (0).