Not 24 – Vinstdisposition

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår till årsstämman att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2017 (-).

Medel till förfogande

Överkursfond

239 719 829

SEK

Balanserat resultat

 27 371 009

SEK

Årets resultat

 -990 087

SEK

Summa

 266 100 751

SEK

I ny räkning överförs

 266 100 751

SEK

Summa

266 100 751

SEK