Not 25 – Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

2017
Koncern Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Immateriella tillgångar 0 -20 -20
Byggnader och mark 0 -1 -1
Maskiner och inventarier 0 -3 -3
Lager 0 0 0
Kundfordringar 1 1
Övriga avsättningar 0 0 0
Räntebärande skulder 1 1
Underskottsavdrag 49 49
Övrigt 1) 5 -19 -14
56 -43 13
Kvittning 0 0 0
Netto uppskjuten skattefordran 56 -43 13
2016
Koncern Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Immateriella tillgångar 0 -19 -19
Byggnader och mark 0 -1 -1
Maskiner och inventarier 0 -4 -4
Lager 0 0 0
Kundfordringar 1 1
Övriga avsättningar 0 0 0
Räntebärande skulder 2 2
Underskottsavdrag 47 47
Övrigt 1) 2 -20 -18
52 -44 8
Kvittning -1 1
Netto uppskjuten skattefordran 51 -43 8

1) Till största delen relaterat till skatteskuld i Estland. I Estland betalas skatt först när utdelning sker till moderbolaget.

2017
Moderbolag Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Underskottsavdrag 43 43
43 43
Kvittning
Netto uppskjuten skattefordran 43 43
2016
Moderbolag Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Underskottsavdrag 44 44
44 44
Kvittning
Netto uppskjuten skattefordran 44 44

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Koncern
2017 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital 1) Redovisat värde vid periodens slut
Immateriella tillgångar -19 0 -1 -20
Byggnader och mark -1 0 0 -1
Maskiner och inventarier -4 1 0 -3
Lager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 0 0 1
Övriga avsättningar 0 0 0 0
Räntebärande skulder 2 0 0 2
Underskottsavdrag 47 2 0 49
Övrigt -18 3 0 -15
8 6 -1 13
Koncern
2016 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital 1) Redovisat värde vid periodens slut
Immateriella tillgångar -19 1 -1 -19
Byggnader och mark -1 1 -1 -1
Maskiner och inventarier -3 -1 0 -4
Lager 1 -1 0 0
Kundfordringar 1 0 0 1
Övriga avsättningar 0 0 0 0
Räntebärande skulder 2 0 0 2
Underskottsavdrag 38 9 0 47
Övrigt -18 0 0 -18
1 9 -2 8

1) Inkluderar omräkningsdifferenser på uppskjuten skatt.

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Moderbolag
2017 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Underskottsavdrag 44 -1 43
44 -1 43
Moderbolag
2016 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Underskottsavdrag 34 10 44
34 10 44

Av koncernens aktiverade uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag finns det begränsningar i form av en tidsperiod om 5 år för fordringar om 3 MSEK (2). Dessa fordringar är relaterade till Polen.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien. De ej redovisade beloppen motsvarar den del av underskottsavdragen som inte bedöms som sannolik att kunna utnyttjas mot överskott vid framtida beskattning.