Not 26 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter till kreditinstitut

Koncern 2017 2016
Företagsinteckningar 1 141 1 120
Fastighetsinteckningar 24
Aktier i dotterbolag 986 995
2 127 2 139
Moderbolag 2017 2016
Reversfordran 316 310
Aktier i dotterbolag 856 856
1 172 1 166

Finansiella tillgångar som ställts som säkerhet

Moderbolaget har reversfordringar på BE Group Sverige AB och BE Group Oy Ab som har lämnats som säkerhet i de externa låneavtalen. Det redovisade värdet motsvarar det upptagna beloppet som ställd säkerhet. För väsentliga villkor och förutsättningar i de externa låneavtalen hänvisas till not 31 Finansiell riskhantering.

Eventualförpliktelser

Koncern 2017 2016
Garantier 26 10
Övriga poster 4 7
30 17
Moderbolag 2017 2016
Borgensförbindelser till förmån för dotterbolag 26 52
26 52

Moderbolaget har gått i solidarisk borgen för dotterbolagens fullgörande av leverantörsskulder gentemot materialleverantörer. Utöver dessa redovisade åtaganden har moderbolaget även lämnat sedvanliga garantier för dotterbolagens hyresåtaganden gentemot fastighetsägare.