Not 27 – Kortfristiga räntebärande skulder

Koncern 2017 2016
Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit 100 100
Outnyttjad del -100 -100
Utnyttjat kreditbelopp
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 20 63
Totala kortfristiga räntebärande skulder 20 63

Säkerheter redovisas i not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.