Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncern 2017 2016
Upplupna löner 50 43
Upplupna sociala avgifter 10 10
Bonus till kunder 3 4
Övriga poster 19 14
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 71
Moderbolag 2017 2016
Upplupna löner 2 1
Upplupna sociala avgifter 1 1
Övriga upplupna kostnader 4 3
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 5