Not 29 – Tilläggsinformation till kassaflödesanalys

Koncern 2017 2016
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning
Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -17 -19
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar 74 64
Orealiserade valutakursdifferenser 1
Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 4 0
Skillnad mellan periodens resultatandel i joint venture och erhållen utdelning -31 -8
Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter 16 3
Summa 63 60
Moderbolag 2017 2016
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning 98 14
Erhållen ränta 21 21
Erlagd ränta -26 -28
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar 7 8
Orealiserade valutakursdifferenser 0 0
Summa 7 8

Avstämning skulder

Kassaflöden Ej kassaflödespåverkande poster
Koncern 2016-12-31 Förvärv Nya leasing-
avtal
Valutakurs-differenser 2017-12-31
Checkräkningskredit
Banklån 570 -55 11 526
Leasingskulder 20 -7 0 13
Summa 590 -62 11 539