Not 3 – Anställda, personalkostnader och ersättningar till ledande befattningshavare

Belopp i denna not redovisas i tusentals kronor om ej annat anges.

Medelantalet anställda 2017 varav män 2016 varav män
Moderbolag
Sverige 8 50% 9 56%
Totalt i moderbolaget 8 50% 9 56%
Dotterbolag
Sverige 329 91% 338 88%
Finland 272 91% 282 91%
Estland 21 68% 23 62%
Lettland 11 70% 10 78%
Litauen 10 70% 10 70%
Polen 27 86% 26 78%
Tjeckien 20 64% 29 51%
Slovakien 2 50% 12 8%
Totalt i dotterbolag 692 88% 730 85%
Koncernen totalt 700 88% 739 84%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningen

2017 2016
Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor
Moderbolag
Styrelsen 17% 17%
Övriga ledande befattningshavare 25% 25%
Koncern totalt
Styrelsen 17% 17%
Övriga ledande befattningshavare 9% 9%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncern 2017 2016
Löner och ersättningar 298 257 304 664
Pensionskostnader, avgiftsbaserade 34 421 36 080
Sociala avgifter 69 612 67 440
402 290  408 184
Moderbolag 2017 2016
Löner och ersättningar  Sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader
Moderbolaget 10 734 6 168 11 179 6 343
(varav pensionskostnad) 1) (2 254) (2 146)

1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 420 (1 075) KSEK gruppen ledande befattningshavare. Det finns inga utestående pensionsförpliktelser.

Löner och andra ersättningar fördelade på moderbolag och dotterbolag samt mellan
ledande befattningshavare och övriga anställda 1)

2017  2016
Ledande befattningshavare2)   Övriga anställda Ledande befattningshavare2)  Övriga anställda
Moderbolag 7 710 3 024 5 500 5 679
(varav tantiem o.d.) (1 074) (165) (–) (–)
Dotterbolag 6 313 276 260 8 344 279 470
(varav tantiem o.d.) (824) (11 520) (76) (7 129)
Koncernen totalt 14 023 279 284 13 844 285 149
(varav tantiem o.d.) (1 898) (11 685) (76) (7 129)

1) I löner och andra ersättningar ingår grundlön och semestertillägg.
2) Ledande befattningshavare omfattar styrelseledamöter, personer i koncernledningen samt VD i respektive bolag.

Förmånsbestämda pensionsplaner

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Bolaget har inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöring. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2 försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 5,5 Mkr (5,5).

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2017 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 154 procent (149).

Avgiftsbestämda pensionsplaner

I Sverige har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner för anställda som helt bekostas av företagen. Pensionsplanerna i Finland samt övriga länder behandlas som ett avgiftsbestämt pensionsarrangemang. För de avgiftsbestämda pensionsarrangemangen betalas pensionsavgifterna till ett pensionsförsäkringsbolag och redovisas som en kostnad i resultaträkningen för den räkenskapsperiod till vilken de hänför sig. I övriga länder finns avgiftsbestämda planer vilka till viss del bekostas av dotterföretagen och delvis täcks genom avgifter som de anställda betalar. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Den totala ersättningen till verkställande direktören och till övriga ledande befattningshavare innefattar fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Dessa ersättningskomponenter är baserade på riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som antagits av årsstämman 2017, vilka återges i förvaltningsberättelsen.

I nedanstående tabeller redovisas den faktiska kostnaden för ersättningar och övriga förmåner avseende räkenskapsåren 2017 och 2016 till styrelsen, verkställande direktören (tillika koncernchefen) samt övriga ledande befattningshavare. De sistnämnda är de personer som jämte verkställande direktören är medlemmar i koncernledningen.

1) Övriga ledande befattningshavare består av 3 personer.
2) Mikael Sjölund har under året haft ett separat konsultuppdrag för Lecor Stålteknik AB. Detta uppdrag har inte varit relaterat till styrelseuppdraget.
3) I övriga förmåner ingår även semestertillägg.

1) Roger Bergqvist avgick ur bolagets styrelse i samband med årsstämman 2016.
2) Esa Niemi och Mikael Sjölund tillträdde bolagets styrelse i samband med årsstämman 2016. Mikael Sjölund har under året haft ett separat konsultuppdrag för Lecor Stålteknik AB. Detta uppdrag har inte varit relaterat till styrelseuppdraget.
3) Övriga ledande befattningshavare bestod av 4 personer tom 7 april 2016, därefter av 3 personer.
4) I övriga förmåner ingår även semestertillägg.

Nedan redogörs för avtalsenliga villkor för ersättning till styrelsen, verkställande direktören och koncernchefen samt övriga ledande befattningshavare. För redogörelse av riktlinjer antagna av årsstämman se förvaltningsberättelsen.

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och övriga ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ska utgå om totalt 1 470 KSEK (1 470) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 420 KSEK (420) till styrelsens ordförande och 210 KSEK (210) till envar av övriga årsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Utöver detta ska ersättning för utskottsarbete utgå med 70 KSEK (70) till ordförande i revisionsutskottet samt 40 KSEK (40) vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet. Ingen ersättning utgår för arbete i ersättningsutskottet. Övriga ersättningar har utgått i form av skattepliktiga reseersättningar.

Ersättning till verkställande direktören och koncernchefen

Ersättning

I enlighet med styrelsens beslut utgår normalt ersättning till verkställande direktören och koncernchefen i form av grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Grundlönen till verkställande direktören och koncernchefen uppgår till 2 280 MSEK (2 160). För den verkställande direktören och koncernchefen kan den rörliga ersättningen uppgå till högst 50 procent av grundlönen. Eventuella bonusutbetalningar och storleken på dessa relateras till i förväg definierade mål som fastställs av styrelsen.

Uppsägningstider och avgångsvederlag

Verkställande direktören och koncernchefen har 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid egen uppsägning. Under uppsägningstiden har verkställande direktören och koncernchefen rätt till full lön och övriga anställningsförmåner, oavsett om arbetsplikt föreligger eller ej. Någon rätt till avgångsvederlag föreligger ej.

Pensionsersättningar

Utöver förmåner enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension görs pensionsinbetalningar med 30 procent (30) av den fasta årslönen jämte semesterersättning, vilket utgör pensionsgrundande lön. BE Group AB:s åtagande är begränsat till betalning av årspremien. Pensionen är ej antastbar.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget och koncernen

Ersättning

Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. För övriga ledande befattningshavare kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt 30 procent av grundlönen. Eventuella bonusutbetalningar och storleken på dessa fastställs av koncernchefen på grundval av uppfyllande av finansiella mål och individuella mål.

Uppsägningstider och avgångsvederlag

Övriga ledande befattningshavare har upp till 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning från BE Groups sida. Vid egen uppsägning gäller 6 månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden har de övriga ledande befattningshavarna rätt till full lön och övriga anställningsförmåner. Rätt till avgångsvederlag föreligger ej.

Pensionsersättningar

För övriga ledande befattningshavare tillämpas avgiftsbaserad pensionslösning. BE Groups åtagande är begränsat till betalning av årspremien. Pensionen är ej antastbar. Pensionsgrundande lön utgörs av fasta årslönen jämte genomsnittlig bonus under de tre senaste åren.

Ersättningsutskott

För information om BE Groups berednings- och beslutsprocess avseende ersättningar till ledande befattningshavare hänvisas till bolagsstyrningsrapporten.