Not 30 – Transaktioner med närstående

Koncern

Koncernen har under året haft transaktioner med joint venture bolaget ArcerlorMittal BE Group SSC AB. För närmare information hänvisas till not 17.

I övrigt har inga transaktioner ägt rum mellan BE Group och närstående som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat.

För information om ersättningar och förmåner som lämnats till ledande befattningshavare och styrelse hänvisas till not 3.

Under 2015 förvärvade CEO 60 000 säljoptioner av AB Traction. Optionerna värderades enligt vedertagen modell och förvärvades till marknadspris. Optionerna löpte till sista juni 2017 och innebar en möjlighet att sälja motsvarande aktier till kursen 28,40 kr/st. Inga optioner utnyttjades under löptiden. BE Group var på inget sätt part i avtalet.

Moderbolag

Moderbolaget har ett bestämmande inflytande över sina dotterbolag, se not 16, och har haft följande närståendetransaktioner:

Moderbolagets transaktioner med dotterbolag 2017 2016
Försäljning av tjänster 92 25
Inköp av tjänster -8 -7
Ränteintäkter 21 21
Räntekostnader -9 -10
Utdelning erhållen (+)/lämnad (-) 98 14
Koncernbidrag erhållna (+)/lämnade (-) -16 9
Fordran på närstående på balansdagen 304 291
Skuld till närstående på balansdagen -187 -194